Ban lãnh đạo Viện hiện tại

Ban lãnh đạo Viện hiện tại

Viện trưởng: PGS. TS.Đào Hồng Bách

Phụ trách chung, Tổ chức, Tài chính, chiến lược phát triển

Email: bach.daohong@hust.edu.vn

Phó Viện trưởng: PGS.TS Phạm Mai Khánh

Phụ trách đào tạo đại học, Sau đại học, Tuyển sinh, Văn phòng…

Email: khanh.phammai@hust.edu.vn

Phó Viện trưởng: PGS.TS Lê Thái Hùng

Phụ trách Nghiên cứu khoa học, Cơ sở vật chất, Dự án SAHEP, truyền thông

Email: hung.lethai@hust.edu.vn

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form