Ban lãnh đạo Viện hiện tại

Ban lãnh đạo Viện hiện tại

Phó Viện trưởng phụ trách Viện: PGS.TS. Lê Thái Hùng

Phụ trách chung, Tổ chức, Tài chính, NCKH, Dự án, chiến lược phát triển

Email: hung.lethai@hust.edu.vn

Phó Viện trưởng: PGS.TS Phạm Mai Khánh

Phụ trách đào tạo đại học, Sau đại học, Tuyển sinh, Văn phòng, CSVC, Truyền thông

Email: khanh.phammai@hust.edu.vn

 

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form