DANH SÁCH CVHT VÀ QUẢN LÝ LỚP SINH VIÊN

Học kỳ: 1 (năm học 2020-2021)

 

TT Họ  và tên Bộ môn Lớp SL Sinh viên Khóa Email
1 Lê Văn Lịch Cơ học vật liệu và Cán kim loại Vật liệu 1 45 65 lich.levan@hust.edu.vn
2 Nguyễn Hoàng Việt Kỹ thuật gang thép Vật liệu 2 45 65 viet.nguyenhoang@hust.edu.vn
3 Dương Ngọc Bình Vật liệu kim loại màu và Compozit Vật liệu 3 45 65 binh.duongngoc@hust.edu.vn
4 Phạm Quang PTN Công nghệ vật liệu kim loại Vật liệu 4 45 65 quang.pham@hust.edu.vn
5 Nguyễn Hoài Anh Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt Vật liệu 5 45 65 anh.nguyenhoai@hust.edu.vn
6 Nguyễn Ngọc Minh Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt CTTT vật liệu 52 65 minh.nguyenngoc@hust.edu.vn
7 Trần Thị Thu Hiền Kỹ thuật gang thép Vật liệu 1 51 64 hien.tranthithu@hust.edu.vn
8 Đặng Thị Hồng Huế Cơ học vật liệu và Cán kim loại Vật liệu 2 51 64 hue.dangthihong@hust.edu.vn
9 Hoàng Văn Vương Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt Vật liệu 3 50 64 vuong.hoangvan@hust.edu.vn
10 Nguyễn Thị Thảo Vật liệu kim loại màu và Compozit Vật liệu 4 50 64 thao.nguyenthi1@hust.edu.vn
11 Bùi Đức Long Vật liệu kim loại màu và Compozit Vật liệu 5 46 64 long.buiduc@hust.edu.vn
12 Nguyễn Thị Hoàng Oanh PTN Công nghệ vật liệu kim loại CTTT vật liệu 44 64 oanh.nguyenthihoang@hust.edu.vn
13 Lê Văn Lịch Cơ học vật liệu và Cán kim loại CTTT vật liệu   63 lich.levan@hust.edu.vn
14 Nguyễn Anh Sơn Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt 23 63 anh.nguyenanh@hust.edu.vn
15 Dương Ngọc Bình Vật liệu kim loại màu và Compozit Vật liệu kim loại màu và Compozit 28 63 binh.duongngoc@hust.edu.vn
16 Nguyễn Hồng Hải B Vật liệu và Công nghệ đúc Vật liệu và Công nghệ đúc 26 63 hai.nguyenhong1@hust.edu.vn
17 Ngô Quốc Dũng Kỹ thuật gang thép kỹ thuật gang thép 25 63 dung.ngoquoc@hust.edu.vn
18 Nguyễn Cao Sơn Kỹ thuật gang thép CTTT vật liệu   62 son.nguyencao@hust.edu.vn
19 Nguyễn Minh Thuyết Kỹ thuật gang thép Kỹ thuật gang thép 30 62 thuyet.nguyenminh@hust.edu.vn
20 Lê Văn Lịch Cơ học vật liệu và Cán kim loại Vật liệu tiên tiến và cấu trúc nano 36 62 lich.levan@hust.edu.vn
21 Đỗ Thành Dũng Cơ học vật liệu và Cán kim loại Cơ học vật liệu và cán kim loại 30 62 dung.dothanh@hust.edu.vn
22 Lê Thị Băng Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt 30 62 bang.lethi@hust.edu.vn
23 Bùi Đức Long Vật liệu kim loại màu và Compozit Vật liệu kim loại màu và Compozit 30 62 long.buiduc@hust.edu.vn
24 Nguyễn Hồng Hải B Vật liệu và Công nghệ đúc Vật liệu và Công nghệ đúc 31 62 hai.nguyenhong1@hust.edu.vn
25 Đỗ Thành Dũng Cơ học vật liệu và Cán kim loại Cơ học vật liệu và Cán kim loại   61 dung.dothanh@hust.edu.vn
26 Nguyễn Cao Sơn Kỹ thuật gang thép Kỹ thuật gang thép   61 son.nguyencao@hust.edu.vn
27 Nguyễn Thị Vân Thanh Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt   61 thanh.nguyenthivan@hust.edu.vn
28 Trần Vũ Diễm Ngọc Vật liệu kim loại màu và Compozit Vật liệu kim loại màu và Compozit   61 ngoc.tranvudiem@hust.edu.vn
29 Nguyễn Hồng Hải B Vật liệu và Công nghệ đúc Vật liệu và Công nghệ đúc   61 hai.nguyenhong1@hust.edu.vn
30 Trịnh Văn Trung Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt CTTT vật liệu 9 60 trung.trinhvan@hust.edu.vn
31 Nguyễn Ngọc Minh Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt   60 minh.nguyenngoc@hust.edu.vn
32 Trần Vũ Diễm Ngọc Vật liệu kim loại màu và Compozit Vật liệu kim loại màu và Compozit   60 ngoc.tranvudiem@hust.edu.vn
33 Ngô Quốc Long Kỹ thuật gang thép Kỹ thuật gang thép   60 long.ngoquoc@hust.edu.vn
34 Đỗ Thành Dũng Cơ học vật liệu và Cán kim loại Cơ học vật liệu và Cán kim loại   60 dung.dothanh@hust.edu.vn
35 Nguyễn Hồng Hải B Vật liệu và Công nghệ đúc Vật liệu và Công nghệ đúc   60 hai.nguyenhong1@hust.edu.vn

 

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form