• Nghiên cứu tính chất luyện kim của quặng, các chất trợ dung, phụ gia….
  • Ứng dụng và phát triển các công nghệ hỏa luyện, thủy luyện, điện phân, luyện kim bột và công nghệ mới sản xuất, tinh luyện kim loại, hợp kim và compozit nền kim loại
  • Xử lý nhiệt và bề mặt, ăn mòn và bảo vệ kim loại
  • Các quá trình đúc đặc biệt và đông đặc tiên tiến: đúc bán lỏng, đúc liên tục, đúc chính xác, RPT
  • Cơ học vật liệu, biến dạng tạo hình vật liệu
  • Vật liệu chức năng, vật liệu cấu trúc đặc biệt và nano
  • Mô hình hoá cấu trúc và mô phỏng số các quá trình công nghệ vật liệu
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form