Công bố năm 2021

Công bố năm 2021

STT Tên bài báo Tác giả Tên tạp chí Mức xếp hạng theo Scimago Thời gian đăng bài
1 Chế tạo thủy tinh màu sử dụng bụi lò điện hồ quang luyện thép đã qua khử kẽm Trần Thị Thu Hiền
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Thị Thu Hiền
Cơ khí Việt Nam Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 01/01/2021
2 Structure evolution and electrical properties of lead-free Bi0.5Na0.41K0.09TiO3 piezoceramics by isovalent La doping Vu Diem Ngoc Tran, Lai Hoang Vu, Vinh Le Van, Nguyen Ba Hung, Ky Nam Pham, Thi Hinh Dinh
Tác giả chính: Trần Vũ Diễm Ngọc
Journal of Materials Science: Materials in Electronics Tạp chí ISI, Q2 13/01/2021
3 Cr3C2-25NiCr Cermet Coating: Preparation, PTFE Sealant, Wear and Corrosion Resistances Ha Pham Thi, Tuan Nguyen Van, Tuan Anh Nguyen, Quy Le Thu, Ly Pham Thi, Thuy Dao Bich, Trung Trinh Van, Cuong Ly Quoc
Đồng tác giả
Journal of Thermal Spray Technology Tạp chí SCIE, Q1 20/01/2021
4 Manufacturing and Heat Treatment of High-Precision Ring Gauge Trinh Van Trung, Nguyen Van Thanh
Tác giả chính: Trịnh Văn Trung
Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2020) Hội nghị quốc tế (trong index Scopus) 01/02/2021
5 Prediction of tunable magnetoelectric properties in compositionally graded ferroelectric/ferromagnetic laminated nanocomposites Minh-Tien Le, Le Van Lich, Takahiro Shimada, Takayuki Kitamura, Giang Trong Nguyen, Van-Hai Dinh
Đồng tác giả
Applied Physics Letters Tạp chí ISI, Q1 04/02/2021
6 Ảnh hưởng của quá trình ram đến tổ chức, độ cứng và khả năng chống ăn mòn của thép không gỉ mactensit AISI 420 Trịnh Văn Trung, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Anh Sơn, Nguyễn Thành Hợp, Lê Thiêm Tuấn và Võ Thị Kiều Anh
Tác giả chính: Trịnh Văn Trung
Khoa học và Công nghệ Kim loại Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 05/02/2021
7 Cấu trúc và các tính chất của vật liệu đồng xốp chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột sử dụng chất chiếm chỗ NaCl Trần Bảo Trung, Đoàn Đình Phương, Nguyễn Văn Toàn, Trịnh Minh Hoàn, Ngô Duy Công, Đặng Quốc Khánh
Đồng tác giả
Tạp chí Khoa học Công nghệ Kim loại Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 06/02/2021
8 Functionalized silver nanoparticles-based efficient colorimetric platform: Effects of surface capping agents on the sensing response of thiram pesticide in environmental water samples Van-Tuan Hoang, Ngo Xuan Dinh, Nguyen Le Nhat Trang, Nguyen Tien Khi, Nguyen Van Quy, Pham Anh Tuan, Doan Quang Tri, Le Hong Thang, Tran Quang Huy, Anh-Tuan Le
Đồng tác giả
Materials Research Bulletin Tạp chí SCIE, Q1 24/02/2021
9 Effect of austempering time and temperature on microstructure and phase fraction of austempered ductile irons Hoang Anh Tuan, Nguyen Duong Nam, Nguyen Tien Dung, Nguyen Huu Dung, Nguyen Hong Hai
Đồng tác giả
Journal of Hunan University Natural Sciences Tạp chí Scopus 28/02/2021
10 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẢI THIỆN ĐỘ BỀN ĂN MÒN CỦA HỢP KIM NHÔM HỆ Al-Zn-Mg-Cu BẰNG CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN ĐA CHẾ ĐỘ Ngô Minh Tiến, Nguyễn Thị Hoài Phương, Phùng Xuân Thịnh, Nguyễn Thị Vân Thanh, Phùng Thị Tố Hằng
Đồng tác giả
Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6: “Ăn mòn và Bảo vệ kim loại vì sự phát triển bền vững” Hội nghị trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 01/03/2021
11 Effect of Poly-Alkylene-Glycol Quenchant on the Distortion, Hardness, and Microstructure of 65Mn Steel Thi Xuan Tran1, Xuan Phuong Nguyen2, Duong Nam Nguyen3, Dinh Toai Vu1, Minh Quang Chau4, Osamah Ibrahim Khalaf5 and Anh Tuan Hoang6,*
Tác giả chính: Trần Thị Xuân
CMC-Computers Materials & Continua Tạp chí SCIE, Q1 01/03/2021
12 Size-dependent electromechanical response and ferroelectric behavior of engineered morphotropic phase boundary PbZr1−xTixO3 nano-heterostructures Le Van Lich, Ngoc-Lu Vu, Tinh Quoc Bui, Trong-Giang Nguyen, Van-Hai Dinh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Văn Lịch
Materials Research Bulletin Tạp chí ISI, Q1 26/03/2021
13 Effect of MgO addition on the sinterability, mechanical properties and biological cell activities of sintered silicon-substituted hydroxyapatite Bang Thi Le, S. Ramesh, Bui Duc Long, Nguyen Anh Son, Melvin Munar, Xingling Shi
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thị Băng
Journal of the Australian Ceramic Society Tạp chí ISI, Q3 29/03/2021
14 Desulphurization of Hot Metal in Pre-treatment Process with a Flux Containing Basic Oxygen Furnace Slag and CaO Cao Son Nguyen, Trung Duc Tran, Anh Hoa Bui
Tác giả chính: Nguyễn Cao Sơn
Tác giả liên hệ: Bùi Anh Hòa
Lecture Notes in Mechanical Engineering Hội nghị quốc tế (trong index Scopus) 30/03/2021
15 Hardening Effect of the Interstitial Free Steel Due to Cold Rolling Anh-Hoa Bui, Cao-Son Nguyen, Thi-Thu-Hien Tran
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Bùi Anh Hòa
Lecture Notes in Mechanical Engineering Hội nghị quốc tế (trong index Scopus) 30/03/2021
16 Analyzing the Effect of Some Welding Parameters TIG to Properties and Microstructure of Titanium Materials Sai Manh Thang, Nguyen Duong Nam, Pham Van Truong, Pham Mai Khanh
Đồng tác giả
MMMS2020 Hội nghị quốc tế (trong index Scopus) 30/03/2021
17 Influence of Thermal-Mechanical Process on the Shape Memory Effect of CuAl9Fe4Ni2 Alloys Nguyen Duong Nam, Vu Anh Tuan, Pham Mai Khanh
Đồng tác giả
Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Materials, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2020) Hội nghị quốc tế (trong index Scopus) 30/03/2021
18 The Cu Matrix Strengthened by TiH2C In-Situ Synthesized via Mechanical Milling and Spark Plasma Sintering Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Hoàng Việt
Tác giả chính: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Tác giả liên hệ: Nguyễn Hoàng Việt
Journal of Nanoscience and Nanotechnology Tạp chí Quốc tế (Có phản biện, không trong danh mục) 01/04/2021
19 Reduction Kinetics of Mill Scale Briquettes by Using A3 Fine Coal as a Reductant Nguyen Hoang Viet, Pham Ngoc Dieu Quynh, Nguyen Thi Hoang Oanh
Tác giả chính: Nguyễn Hoàng Việt
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Journal of Nanoscience and Nanotechnology Tạp chí Quốc tế (Có phản biện, không trong danh mục) 01/04/2021
20 Ảnh hưởng của tấm chắn hạt macro đến hình thái của lớp phủ CrN bằng phương pháp bốc bay hồ quang catôt Trịnh Văn Trung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trịnh Văn Trung
Tạp chí KH&CN các trường đại học kỹ thuật Tạp chí KHCN ĐH BKHN 01/04/2021
21 Ảnh hưởng của tỷ lệ cốt hạt TiH2 và nhiệt độ ép đùn đến tính chất cơ-nhiệt của sợi composit nền nhựa polypropylene (PP) sử dụng trong in 3D FDM Lê Thái Hùng, Lê Văn Sơn, Nguyễn Tuấn Huy, Hoàng Nguyên Kỳ, Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Thành Dũng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thái Hùng
Tạp chí cơ khí Việt Nam Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 01/04/2021
22 Công nghệ ủ mềm áp dụng cho gang trắng Cr cao Nguyễn Ngọc Minh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Minh
Khoa học và công nghệ kim loại Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 06/04/2021
23 Electrocaloric effect enhancement in compositionally graded ferroelectric thin films driven by a needle-to-vortex domain structure transition Le Van Lich, Xu Hou, Manh-Huong Phan, Tinh Quoc Bui, Jie Wang, Takahiro Shimada, Takayuki Kitamura, Van-Hai Dinh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Văn Lịch
Journal of Physics D: Applied Physics Tạp chí ISI, Q1 09/04/2021
24 Fabrication, Microstructure, and Microhardness at High Temperature of In Situ Synthesized Ti3Al-Al2O3 Composites Do Thanh Binh, Tran Duc Huy, Tran Viet Thuong, Duong Ngoc Binh and Hiroyuki Miyamoto
Đồng tác giả
Metals Tạp chí ISI, Q2 11/04/2021
25 Dynamic and static isogeometric analysis for laminated Timoshenko curved microbeams Huifeng Hu, Tiantang Yu, Le Van Lich, Tinh Quoc Bui
Đồng tác giả
Engineering Analysis with Boundary Elements Tạp chí ISI, Q1 12/04/2021
26 Carbon nanofibers grown on carbon fibers by chemical vapor deposition using the iron catalyst Hoàng Văn Vương, Nguyễn Văn Đức
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hoàng Văn Vương
Tạp chí Khoa học và Công nghệ kim loại Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 12/04/2021
27 Research on causes of hot-tearing of AA3003 aluminum billet during DC casting process Đào Hồng Bách, Trinh Văn Trung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đào Hồng Bách
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF METALS Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 15/04/2021
28 Ảnh hưởng của phương pháp nâng nhiệt hai bước đến tính truyền quang của gốm quang học MgAl2O4 chế tạo bằng thiêu kết xung dòng điện một chiều Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Ngọc Yến, Đào Anh Tú, Lê Hồng Thắng, Lê Minh Hải
Tác giả chính: Đặng Quốc Khánh
Tạp chí Khoa học Công nghệ Kim loại Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 28/04/2021
29 Sinterability of Calcium Phosphate Through Rapid Sintering A N Natasha, S Ramesh , C Y Tan, and L T Bang
Đồng tác giả
Journal of Physics: Conference Series Tạp chí Scopus 03/05/2021
30 Estimating the generation of recycled metals from obsolete motorcycles in Vietnam for ELV management Daiki Kurogi, Shoki Kosai, Genya Murakami, Lai Thai Phong, Nguyen Duc Quang, Tran Duc Huy, Nguyen Luong, Eiji Yamasue
Đồng tác giả
Journal of Material Cycles and Waste Management Tạp chí SCI, Q2 11/05/2021
31 Influences of TiO2 or Y2O3 doping on the homogeneity of polycrystalline Al2O3 produced by pulsed electric current sintering Huu Hien Nguyen, Takashi Shirai, Yuzin Xin, Quoc Khanh Dang, Makoto Nanko
Đồng tác giả
Journal of Asian Ceramic Societies Tạp chí SCIE, Q1 12/05/2021
32 Microstructure and properties of FeSi6,5 soft magnetic materials prepared by spark plasma sintering Trần Bảo Trung, Đoàn Đình Phương, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Văn Toàn, Đặng Quốc Khánh
Đồng tác giả
JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF METALS Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 12/05/2021
33 Effects of the Destabilisation Heat Treatments on the Precipitation of Secondary Carbides and Their Effect on the Corrosion of 27 wt.% Chromium White Cast Iron Đặng Thị Hồng Huế, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Ngọc Minh, Hoàng Thị Ngọc Quyên
Tác giả chính: Đặng Thị Hồng Huế
Tác giả liên hệ: Hoàng Thị Ngọc Quyên
ISIJ international Tạp chí ISI, Q1 15/05/2021
34 Sealing treatment of plasma sprayed Cr3C2-NiCr/Al2O3-TiO2 coating by aluminum phosphate sealant containing Al2O3 nanoparticles Tuan Nguyen Van, Tuan Anh Nguyen, Ha Pham Thi, Ly Pham Thi, Phuong Nguyen Thi, Thuy Dao Bich, Quy Le Thu, Trung Trinh Van, Duong Vu
Đồng tác giả
Thermal Spray 2021: Proceedings from the International Thermal Spray Conference Hội nghị quốc tế (trong index Scopus) 24/05/2021
35 Thermal Stability of Electroless NiP Diffusion Barrier on BiTe-Based Thermoelectric Materials Ngoc Nguyen Yen; Quoc Dang Khanh; Son Injoon
Đồng tác giả
Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics Tạp chí SCIE, Q4 28/05/2021
36 Benefits of a regional co-processing scheme: The case of steel/iron and cement industries in Vietnam, Laos, and Cambodia Jordi Cravioto, Eiji Yamasue, Nguyen Duc Quang, Tran Duc Huy
Đồng tác giả
Journal of Cleaner Production Tạp chí SCI, Q1 29/05/2021
37 Preparation of double linked waterborne epoxy resin coating using Titanium curing agent and aminopropyltriethoxysilane and its anticorrosive properties Lingli Xu, Jian Ren, Jianhui Lu, Xuqiang Tong, Tingting Zhao, Le Thi Bang, Xingling Shi
Đồng tác giả
International Journal of Electrochemical Science Tạp chí ISI, Q3 31/05/2021
38 Effect of Temperature on δ-Ferrite Morphology of Carbon Steel and Austenitic Stainless Steel Welds Le Thi Nhung, Nguyen Duong Nam, Pham Mai Khanh
Đồng tác giả
Materials Science Forum Tạp chí Scopus 15/06/2021
39 Nghiên cứu sự cháy hao của các nguyên tố hợp kim Ti và Al trong công nghệ tinh luyện  điện xỉ Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Sơn Lâm, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Minh Thuyết
Đồng tác giả
KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ KIM LOẠI (JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF METALS) Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 29/06/2021
40 Effects of Substrate Bias Voltage on Structure of Diamond-Like Carbon Films on AISI 316L Stainless Steel: A Molecular Dynamics Simulation Study Ngoc-Tu Do, Van-Hai Dinh, Le Van Lich, Hong-Hue Dang-Thi, Trong-Giang Nguyen
Đồng tác giả
Materials Tạp chí ISI, Q2 01/07/2021
41 NGHIÊNCỨUĐẶCTÍNHMASÁTHỌCVẬTLIỆULỚPPHỦ PLASMAHỆGỐMAl2O3–TiO2ỨNGDỤNGCHOCHITIẾTMÁY CHỊUMÀIMÒNCƠHỌC hoàng thị ngọc quyên, Hà Mạnh Hùng, BùiVănKhoản, LêThuQuý
Đồng tác giả
tạp chí cơ khí việt nam Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 01/07/2021
42 Effect of Molybdenum on the corrosion process of white cast iron 27% chromium Hoang Thi Ngoc Quyen, Nguyen Hong Hai, Nguyen Duong Nam
Tác giả chính: Hoàng Thị Ngọc Quyên
Tác giả liên hệ: Nguyễn Hồng Hải
Chiang Mai Journal of Science Tạp chí ISI, Q4 04/07/2021
43 Thermoelectric quaternary sulfide Cu2+xZn1 xSnS4 (x = 0–0.3): Effects of Cu substitution for Zn Bui Duc Long, Le Hong Thang, Nguyen Hong Hai, Koichiro Suekuni, Katsuaki Hashikuni, Tran Quang Minh Nhat, Wojciech Klich, Michitaka Ohtaki
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Bùi Đức Long
Materials Science & Engineering B Tạp chí SCI, Q1 06/07/2021
44 Tăng cường hiệu ứng từ-điện trong nanocomposite sắt điện/sắt từ Pb(1−x)SrxTiO3/CoFe2O4 có thành phần vật liệu biến thiên Lê Minh Tiến, Lê Văn Lịch*, Nguyễn Trọng Giảng, Đinh Văn Hải
Đồng tác giả
JST: Engineering and Technology for Sustainable Development Tạp chí KHCN ĐH BKHN 15/07/2021
45 Effect of Transition Elements on the Thermal Stability of Glassy Alloys 82Al–16Fe–2TM (TM: Ti, Ni, Cu) Prepared by Mechanical Alloying Nguyen Thi Hoang Oanh,Do Nam Binh,Dung Dang Duc,Quyen Hoang Thi Ngoc, Nguyen Hoang Viet
Tác giả chính: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Tác giả liên hệ: Nguyễn Hoàng Việt
Materials Tạp chí SCIE, Q1 16/07/2021
46 Direct switching of polarization vortex in triangular ferroelectric nanodots: Role of crystal orientation Le Van Lich, Minh-Tien Le, Ngoc-Lu Vu, Hong-Dang Nguyen, Van-Tuan Le, Minh-Tan Ha, Trong-Giang Nguyen, and Van-Hai Dinh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Văn Lịch
Physical Review B Tạp chí SCI, Q1 21/07/2021
47 Effect of the Electroless Nickel, Electroless Palladium, and Immersion Gold Multilayer as a Diffusion Barrier on the Bonding Strength of BiTe-Based Thermoelectric Modules Nguyen Yen Ngoc, Dang Khanh Quoc, Son Injoon
Đồng tác giả
Journal of Nanoscience and Nanotechnology Tạp chí Quốc tế (Có phản biện, không trong danh mục) 31/07/2021
48 Tính chất luyện kim của quặng sắt viên khi sử dụng vôi thay thế bentonit Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Ngọc Kiên, Nguyễn Đức Yên
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Thị Thu Hiền
Tạp chí khoa học công nghệ kim loại Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 12/08/2021
49 Characteristics of AISI 420 stainless steel modified by combining gas nitriding and CrN coating Thanh Van Nguyen, Van Thanh Doan, Trung Van Trinh, Huy Van Vu
Đồng tác giả
Acta Metallurgica Slovaca Tạp chí ISI, Q3 26/08/2021
50 Thermal buckling adaptive multi-patch isogeometric analysis of arbitrary complex-shaped plates based on locally refined NURBS and Nitsche’s method Qiliang He, Tiantang Yu, Le Van Lich, Tinh Quoc Bui
Đồng tác giả
Thin-Walled Structures Tạp chí ISI, Q1 08/09/2021
51 SILICOTHERMIC REDUCTION OF THANH HOA DOLOMITE: THERMODYNAMIC AND EXPERIMENTAL Quyen V. Vu, Trang T. T. Vu, Cuong M. Doan, Binh N. Duong,Huy D. Tran
Đồng tác giả
ACTA METALLURGICA SLOVACA Tạp chí ISI, Q3 15/09/2021
52 Microstructure Evaluation and Thermal–Mechanical Properties of ABS Matrix Composite Filament Reinforced with Multi-Walled Carbon Nanotubes by a Single Screw Extruder for FDM 3D Printing Thai-Hung Le, Van-Son Le, Quoc-Khanh Dang, Minh-Thuyet Nguyen, Trung-Kien Le, Ngoc-Tam Bui
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thái Hùng
Applied Sciences Tạp chí ISI, Q2 22/09/2021
53 The Impact of the COVID-19 Pandemic on College Students: An Online Survey Thien Khai Tran, Hoa Dinh, Hien Nguyen, Dac-Nhuong Le, Dong-Ky Nguyen, An C. Tran , Viet Nguyen-Hoang , Ha Nguyen Thi Thu, Dinh Hung , Suong Tieu , Canh Khuu, Tuan A. Nguyen
Đồng tác giả
Sustainability Tạp chí SCIE, Q1 28/09/2021
54 Emergence of non-trivial polar topologies hidden in singular stress field in SrTiO3: topological strain-field engineering Takahiro Shimada, Yu Wang, Takayuki Hamaguchi, Kohta Kasai, Kairi Masuda, Le Van Lich, Tao Xu, Jie Wang, Hiroyuki Hirakata
Đồng tác giả
Journal of Physics: Condensed Matter Tạp chí ISI, Q1 05/10/2021
55 Sự thay đổi cấu trúc của quặng viên composit manhêtit trộn than trong quá trình hoàn nguyên trạng thái rắn trong lò vi sóng PHÙNG KIÊN CƯỜNG1, NGÔ QUỐC DŨNG1, ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH1, NGÔ SỸ HIẾU2, NGÔ ĐỨC TUYÊN3, NGUYỄN QUANG TÙNG3, CHU THỊ MINH THU1, LẠI VĨNH KHỞI1, ĐỖ NGUYỄN QUANG CHIẾN1,  NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH1 và NGUYỄN HOÀNG VIỆT1,*
Đồng tác giả
JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF METALS Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 06/10/2021
56 Nghiên cứu quy trình luyện thép làm thanh cản lực của ôtô từ thép phế cacbon thấp và sắt xốp trong lò điện cảm ứng trung tần NGÔ QUỐC DŨNG, NGUYỄN HOÀNG VIỆT
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Ngô Quốc Dũng
JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF METALS Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 06/10/2021
57 Sealing treatment of plasma-sprayed Cr3C2-NiCr/Al2O3-TiO2 coating by aluminum phosphate sealant containing Al2O3 nanoparticles Tuan Nguyen Van, Tuan Anh Nguyen, Ha Pham Thi, Ly Pham Thi, Phuong Nguyen Thi, Thuy Dao Bich, Trung Trinh Van, Duong Vu, Quy Le Thu
Đồng tác giả
Journal of Thermal Spray Technology Tạp chí SCIE, Q1 11/10/2021
58 Thu hồi kẽm cacbonat (ZnCO3) từ xỉ đúc đồng thau NGUYỄN THỊ THẢO, PHẠM KỲ NAM, TRẦN VŨ DIỄM NGỌC
Tác giả chính: Nguyễn Thị Thảo
Tác giả liên hệ: Trần Vũ Diễm Ngọc
Tạp chí khoa học và công nghệ kim loại Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 14/10/2021
59 Synthesis of biphasic calcium phosphate minerals from shells of poker-chip venus Nguyễn Ngọc Minh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Minh
The journal Ceramics-Silikáty Tạp chí ISI, Q3 18/10/2021
60 Effect of heat and surface pre-treatment processes on the nitriding ability of SUS420 stainless steel Nguyen Van Thanh, Nguyen Thi Ngoc Linh, Pham Hoang Anh, Trinh Van Trung
Đồng tác giả
Journal of Science and Technology of Metals Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 28/10/2021
61 The influence of thermo-mechanical treatment on phase transformation and shape memory effect of CuAl9Fe4Ni2 alloy Pham Mai Khanh, Vu Anh Tuan, Le Thi Nhung,Nguyen Duong Nam
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Phạm Mai Khánh
Materials Research Express Tạp chí SCIE, Q2 29/10/2021
62 Thermal and Mechanical Properties of Sn-8Zn-3Bi Solder Alloy Dương Ngọc Bình
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Dương Ngọc Bình
JST: Eng. & Tech. for Sustainable Dev. Tạp chí KHCN ĐH BKHN 01/11/2021
63 Effect of heating time and temperature on the removal of zinc in EAF dust Bach Van, Nguyen Xuan Ngoc, Nguyen Thi Thao, Bui Anh Hoa
Đồng tác giả
The 10th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology Hội nghị quốc tế (có phản biện) 04/11/2021
64 Hierarchical geometric designs for Fe-based amorphous materials with tunable soft magnetic properties Vu Nguyen Thuc, Ho Anh Tam, Do Thi Huong Giang, Nguyen Huu Duc, Nguyen Thi Ngoc, Vu Thi Ngoc Khanh, Le Van Lich, Van-Hai Dinh
Đồng tác giả
Journal of Alloys and Compounds Tạp chí ISI, Q1 08/11/2021
65 Preparation of Transparent MgAl2O4 Spinel by Pulsed Electric Current Sintering Using Two-step Heating Method Yen Ngoc Nguyen, Hai Minh Le, Tu Anh Dao, Hung Ngoc Tran, Tue Ngoc Nguyen, Thang Hong Le, Khanh Quoc Dang
Đồng tác giả
Acta Metallurgica Slovaca Tạp chí ISI, Q3 07/12/2021
66 Study on the reducibility of iron ore pellets at high temperature Cao-Son Nguyen, Thanh-Hoan Nguyen, Son-Lam Nguyen, Anh-Hoa Bui
Tác giả chính: Nguyễn Cao Sơn
Tác giả liên hệ: Bùi Anh Hòa
Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 15/12/2021
67 Adsorptive removal of methyl orange and methylene blue from aqueous solutions with Acacia crassicarpa activated carbon Tue Ngoc Nguyen, Khanh Quoc Dang, Duc Trung Nguyen
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Tuệ
Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 15/12/2021
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form