Công bố năm 2021

Công bố năm 2021

STT Tên bài báo Tác giả Tên tạp chí Mức xếp hạng theo Scimago Năm công bố
1 Chế tạo thủy tinh màu sử dụng bụi lò điện hồ quang luyện thép đã qua khử kẽm Trần Thị Thu Hiền
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trần Thị Thu Hiền
Cơ khí Việt Nam Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 01/01/2021
2 Structure evolution and electrical properties of lead-free Bi0.5Na0.41K0.09TiO3 piezoceramics by isovalent La doping Vu Diem Ngoc Tran, Lai Hoang Vu, Vinh Le Van, Nguyen Ba Hung, Ky Nam Pham, Thi Hinh Dinh
Tác giả chính: Trần Vũ Diễm Ngọc
Journal of Materials Science: Materials in Electronics Tạp chí ISI, Q2 13/01/2021
3 Cr3C2-25NiCr Cermet Coating: Preparation, PTFE Sealant, Wear and Corrosion Resistances Ha Pham Thi, Tuan Nguyen Van, Tuan Anh Nguyen, Quy Le Thu, Ly Pham Thi, Thuy Dao Bich, Trung Trinh Van, Cuong Ly Quoc
Đồng tác giả
Journal of Thermal Spray Technology Tạp chí SCIE, Q1 20/01/2021
4 Manufacturing and Heat Treatment of High-Precision Ring Gauge Trinh Van Trung, Nguyen Van Thanh
Tác giả chính: Trịnh Văn Trung
Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2020) Hội nghị quốc tế (trong index Scopus) 01/02/2021
5 Prediction of tunable magnetoelectric properties in compositionally graded ferroelectric/ferromagnetic laminated nanocomposites Minh-Tien Le, Le Van Lich, Takahiro Shimada, Takayuki Kitamura, Giang Trong Nguyen, Van-Hai Dinh
Đồng tác giả
Applied Physics Letters Tạp chí ISI, Q1 04/02/2021
6 Ảnh hưởng của quá trình ram đến tổ chức, độ cứng và khả năng chống ăn mòn của thép không gỉ mactensit AISI 420 Trịnh Văn Trung, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Anh Sơn, Nguyễn Thành Hợp, Lê Thiêm Tuấn và Võ Thị Kiều Anh
Tác giả chính: Trịnh Văn Trung
Khoa học và Công nghệ Kim loại Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 05/02/2021
7 Cấu trúc và các tính chất của vật liệu đồng xốp chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột sử dụng chất chiếm chỗ NaCl Trần Bảo Trung, Đoàn Đình Phương, Nguyễn Văn Toàn, Trịnh Minh Hoàn, Ngô Duy Công, Đặng Quốc Khánh
Đồng tác giả
Tạp chí Khoa học Công nghệ Kim loại Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 06/02/2021
8 Functionalized silver nanoparticles-based efficient colorimetric platform: Effects of surface capping agents on the sensing response of thiram pesticide in environmental water samples Van-Tuan Hoang, Ngo Xuan Dinh, Nguyen Le Nhat Trang, Nguyen Tien Khi, Nguyen Van Quy, Pham Anh Tuan, Doan Quang Tri, Le Hong Thang, Tran Quang Huy, Anh-Tuan Le
Đồng tác giả
Materials Research Bulletin Tạp chí SCIE, Q1 24/02/2021
9 Effect of austempering time and temperature on microstructure and phase fraction of austempered ductile irons Hoang Anh Tuan, Nguyen Duong Nam, Nguyen Tien Dung, Nguyen Huu Dung, Nguyen Hong Hai
Đồng tác giả
Journal of Hunan University Natural Sciences Tạp chí Scopus 28/02/2021
10 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẢI THIỆN ĐỘ BỀN ĂN MÒN CỦA HỢP KIM NHÔM HỆ Al-Zn-Mg-Cu BẰNG CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN ĐA CHẾ ĐỘ Ngô Minh Tiến, Nguyễn Thị Hoài Phương, Phùng Xuân Thịnh, Nguyễn Thị Vân Thanh, Phùng Thị Tố Hằng
Đồng tác giả
Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6: “Ăn mòn và Bảo vệ kim loại vì sự phát triển bền vững” Hội nghị trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 01/03/2021
11 Effect of Poly-Alkylene-Glycol Quenchant on the Distortion, Hardness, and Microstructure of 65Mn Steel Thi Xuan Tran1, Xuan Phuong Nguyen2, Duong Nam Nguyen3, Dinh Toai Vu1, Minh Quang Chau4, Osamah Ibrahim Khalaf5 and Anh Tuan Hoang6,*
Tác giả chính: Trần Thị Xuân
CMC-Computers Materials & Continua Tạp chí SCIE, Q1 01/03/2021
12 Size-dependent electromechanical response and ferroelectric behavior of engineered morphotropic phase boundary PbZr1−xTixO3 nano-heterostructures Le Van Lich, Ngoc-Lu Vu, Tinh Quoc Bui, Trong-Giang Nguyen, Van-Hai Dinh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Văn Lịch
Materials Research Bulletin Tạp chí ISI, Q1 26/03/2021
13 Effect of MgO addition on the sinterability, mechanical properties and biological cell activities of sintered silicon-substituted hydroxyapatite Bang Thi Le, S. Ramesh, Bui Duc Long, Nguyen Anh Son, Melvin Munar, Xingling Shi
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thị Băng
Journal of the Australian Ceramic Society Tạp chí ISI, Q3 29/03/2021
14 Desulphurization of Hot Metal in Pre-treatment Process with a Flux Containing Basic Oxygen Furnace Slag and CaO Cao Son Nguyen, Trung Duc Tran, Anh Hoa Bui
Tác giả chính: Nguyễn Cao Sơn
Tác giả liên hệ: Bùi Anh Hòa
Lecture Notes in Mechanical Engineering Hội nghị quốc tế (trong index Scopus) 30/03/2021
15 Hardening Effect of the Interstitial Free Steel Due to Cold Rolling Anh-Hoa Bui, Cao-Son Nguyen, Thi-Thu-Hien Tran
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Bùi Anh Hòa
Lecture Notes in Mechanical Engineering Hội nghị quốc tế (trong index Scopus) 30/03/2021
16 Analyzing the Effect of Some Welding Parameters TIG to Properties and Microstructure of Titanium Materials Sai Manh Thang, Nguyen Duong Nam, Pham Van Truong, Pham Mai Khanh
Đồng tác giả
MMMS2020 Hội nghị quốc tế (trong index Scopus) 30/03/2021
17 Influence of Thermal-Mechanical Process on the Shape Memory Effect of CuAl9Fe4Ni2 Alloys Nguyen Duong Nam, Vu Anh Tuan, Pham Mai Khanh
Đồng tác giả
Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Materials, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2020) Hội nghị quốc tế (trong index Scopus) 30/03/2021
18 The Cu Matrix Strengthened by TiH2C In-Situ Synthesized via Mechanical Milling and Spark Plasma Sintering Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Hoàng Việt
Tác giả chính: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Tác giả liên hệ: Nguyễn Hoàng Việt
Journal of Nanoscience and Nanotechnology Tạp chí Quốc tế (Có phản biện, không trong danh mục) 01/04/2021
19 Reduction Kinetics of Mill Scale Briquettes by Using A3 Fine Coal as a Reductant Nguyen Hoang Viet, Pham Ngoc Dieu Quynh, Nguyen Thi Hoang Oanh
Tác giả chính: Nguyễn Hoàng Việt
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Journal of Nanoscience and Nanotechnology Tạp chí Quốc tế (Có phản biện, không trong danh mục) 01/04/2021
20 Ảnh hưởng của tấm chắn hạt macro đến hình thái của lớp phủ CrN bằng phương pháp bốc bay hồ quang catôt Trịnh Văn Trung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Trịnh Văn Trung
Tạp chí KH&CN các trường đại học kỹ thuật Tạp chí KHCN ĐH BKHN 01/04/2021
21 Ảnh hưởng của tỷ lệ cốt hạt TiH2 và nhiệt độ ép đùn đến tính chất cơ-nhiệt của sợi composit nền nhựa polypropylene (PP) sử dụng trong in 3D FDM Lê Thái Hùng, Lê Văn Sơn, Nguyễn Tuấn Huy, Hoàng Nguyên Kỳ, Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Thành Dũng
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thái Hùng
Tạp chí cơ khí Việt Nam Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 01/04/2021
22 Công nghệ ủ mềm áp dụng cho gang trắng Cr cao Nguyễn Ngọc Minh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Nguyễn Ngọc Minh
Khoa học và công nghệ kim loại Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 06/04/2021
23 Electrocaloric effect enhancement in compositionally graded ferroelectric thin films driven by a needle-to-vortex domain structure transition Le Van Lich, Xu Hou, Manh-Huong Phan, Tinh Quoc Bui, Jie Wang, Takahiro Shimada, Takayuki Kitamura, Van-Hai Dinh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Văn Lịch
Journal of Physics D: Applied Physics Tạp chí ISI, Q1 09/04/2021
24 Fabrication, Microstructure, and Microhardness at High Temperature of In Situ Synthesized Ti3Al-Al2O3 Composites Do Thanh Binh, Tran Duc Huy, Tran Viet Thuong, Duong Ngoc Binh and Hiroyuki Miyamoto
Đồng tác giả
Metals Tạp chí ISI, Q2 11/04/2021
25 Dynamic and static isogeometric analysis for laminated Timoshenko curved microbeams Huifeng Hu, Tiantang Yu, Le Van Lich, Tinh Quoc Bui
Đồng tác giả
Engineering Analysis with Boundary Elements Tạp chí ISI, Q1 12/04/2021
26 Carbon nanofibers grown on carbon fibers by chemical vapor deposition using the iron catalyst Hoàng Văn Vương, Nguyễn Văn Đức
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Hoàng Văn Vương
Tạp chí Khoa học và Công nghệ kim loại Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 12/04/2021
27 Research on causes of hot-tearing of AA3003 aluminum billet during DC casting process Đào Hồng Bách, Trinh Văn Trung
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Đào Hồng Bách
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF METALS Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 15/04/2021
28 Ảnh hưởng của phương pháp nâng nhiệt hai bước đến tính truyền quang của gốm quang học MgAl2O4 chế tạo bằng thiêu kết xung dòng điện một chiều Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Ngọc Yến, Đào Anh Tú, Lê Hồng Thắng, Lê Minh Hải
Tác giả chính: Đặng Quốc Khánh
Tạp chí Khoa học Công nghệ Kim loại Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 28/04/2021
29 Sinterability of Calcium Phosphate Through Rapid Sintering A N Natasha, S Ramesh , C Y Tan, and L T Bang
Đồng tác giả
Journal of Physics: Conference Series Tạp chí Scopus 03/05/2021
30 Estimating the generation of recycled metals from obsolete motorcycles in Vietnam for ELV management Daiki Kurogi, Shoki Kosai, Genya Murakami, Lai Thai Phong, Nguyen Duc Quang, Tran Duc Huy, Nguyen Luong, Eiji Yamasue
Đồng tác giả
Journal of Material Cycles and Waste Management Tạp chí SCI, Q2 11/05/2021
31 Influences of TiO2 or Y2O3 doping on the homogeneity of polycrystalline Al2O3 produced by pulsed electric current sintering Huu Hien Nguyen, Takashi Shirai, Yuzin Xin, Quoc Khanh Dang, Makoto Nanko
Đồng tác giả
Journal of Asian Ceramic Societies Tạp chí SCIE, Q1 12/05/2021
32 Effects of the Destabilisation Heat Treatments on the Precipitation of Secondary Carbides and Their Effect on the Corrosion of 27 wt.% Chromium White Cast Iron Đặng Thị Hồng Huế, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Ngọc Minh, Hoàng Thị Ngọc Quyên
Tác giả chính: Đặng Thị Hồng Huế
Tác giả liên hệ: Hoàng Thị Ngọc Quyên
ISIJ international Tạp chí ISI, Q1 15/05/2021
33 Sealing treatment of plasma sprayed Cr3C2-NiCr/Al2O3-TiO2 coating by aluminum phosphate sealant containing Al2O3 nanoparticles Tuan Nguyen Van, Tuan Anh Nguyen, Ha Pham Thi, Ly Pham Thi, Phuong Nguyen Thi, Thuy Dao Bich, Quy Le Thu, Trung Trinh Van, Duong Vu
Đồng tác giả
Thermal Spray 2021: Proceedings from the International Thermal Spray Conference Hội nghị quốc tế (trong index Scopus) 24/05/2021
34 Benefits of a regional co-processing scheme: The case of steel/iron and cement industries in Vietnam, Laos, and Cambodia Jordi Cravioto, Eiji Yamasue, Nguyen Duc Quang, Tran Duc Huy
Đồng tác giả
Journal of Cleaner Production Tạp chí SCI, Q1 29/05/2021
35 Preparation of double linked waterborne epoxy resin coating using Titanium curing agent and aminopropyltriethoxysilane and its anticorrosive properties Lingli Xu, Jian Ren, Jianhui Lu, Xuqiang Tong, Tingting Zhao, Le Thi Bang, Xingling Shi
Đồng tác giả
International Journal of Electrochemical Science Tạp chí ISI, Q3 31/05/2021
36 Đánh giá cấu trúc và độ bền kéo của sợi composit nền polypropylene cốt hạt TiH2 chế tạo bằng phương pháp ép đùn sử dụng cho công nghệ in 3D FDM Lê Thái Hùng, Lê Văn Sơn, Nguyễn Tuấn Huy, Hoàng Nguyên Kỳ, Lê Mạnh Cường, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Minh Thuyết
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Thái Hùng
Tạp chí khoa học công nghệ kim loại Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 06/06/2021
37 Effect of Temperature on δ-Ferrite Morphology of Carbon Steel and Austenitic Stainless Steel Welds Le Thi Nhung, Nguyen Duong Nam, Pham Mai Khanh
Đồng tác giả
Materials Science Forum Tạp chí Scopus 15/06/2021
38 Influence of rare earth on the microstructure and mechanical properties of Al-Zn alloy Bui Thi Ngoc Mai, Nguyen Xuan Dong, Pham Mai Khanh, Tran Duc Huy
Đồng tác giả
International Journal of Modern Physics B Tạp chí ISI 18/06/2021
39 Nghiên cứu sự cháy hao của các nguyên tố hợp kim Ti và Al trong công nghệ tinh luyện  điện xỉ Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Sơn Lâm, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Minh Thuyết
Đồng tác giả
KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ KIM LOẠI (JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF METALS) Tạp chí/Ấn phẩm trong nước (được hội đồng chức danh Gíao sư nhà nước công nhận) 29/06/2021
40 Effects of Substrate Bias Voltage on Structure of Diamond-Like Carbon Films on AISI 316L Stainless Steel: A Molecular Dynamics Simulation Study Ngoc-Tu Do, Van-Hai Dinh, Le Van Lich, Hong-Hue Dang-Thi, Trong-Giang Nguyen
Đồng tác giả
Materials Tạp chí ISI, Q2 01/07/2021
41 Thermoelectric quaternary sulfide Cu2+xZn1 xSnS4 (x = 0–0.3): Effects of Cu substitution for Zn Bui Duc Long, Le Hong Thang, Nguyen Hong Hai, Koichiro Suekuni, Katsuaki Hashikuni, Tran Quang Minh Nhat, Wojciech Klich, Michitaka Ohtaki
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Bùi Đức Long
Materials Science & Engineering B Tạp chí SCI, Q1 06/07/2021
42 Tăng cường hiệu ứng từ-điện trong nanocomposite sắt điện/sắt từ Pb(1−x)SrxTiO3/CoFe2O4 có thành phần vật liệu biến thiên Lê Minh Tiến, Lê Văn Lịch*, Nguyễn Trọng Giảng, Đinh Văn Hải
Đồng tác giả
JST: Engineering and Technology for Sustainable Development Tạp chí KHCN ĐH BKHN 15/07/2021
43 Direct switching of polarization vortex in triangular ferroelectric nanodots: Role of crystal orientation Le Van Lich, Minh-Tien Le, Ngoc-Lu Vu, Hong-Dang Nguyen, Van-Tuan Le, Minh-Tan Ha, Trong-Giang Nguyen, and Van-Hai Dinh
Tác giả chính và tác giả liên hệ: Lê Văn Lịch
Physical Review B Tạp chí SCI, Q1 21/07/2021
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form