Ban Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

Ban Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

Giai đoạn Chủ nhiệm Khoa, Giám đốc TT, PTN,     Viện trưởng Phó chủ nhiệm khoa, Phó GĐ TT, PTN           Phó Viện trưởng
1956-1960 PGS. Nguyễn Đức Thừa Nguyễn Văn Chiến
1960-1966  

PGS.TS. Nguyễn Đức Thừa

 

Nguyễn Lương Phương

Lê Bảo

Trịnh Văn Tự

Đinh Bá Lãm

1966-1968  

PGS.TS. Lý Ngọc Sáng

 

Phạm Tứ

Đoàn Trần Hùng

Nguyễn Kim Chung

GS.TS. Phùng Viết Ngư

1968-1971  

Phạm Tứ

 

GS.TS. Phùng Viết Ngư

Đoàn Trần Hùng

Nguyễn Kim Chung

1971-1980  

GS.TS. Phùng Viết Ngư

 

Nguyễn Kim Chung

Nguyễn Đức Trường

Nguyễn Ngọc Uyên

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiển

1980-1985  

GS.TSKH. Lê Công Dưỡng

 

PGS.TSKH. Nguyễn Tất Tiến

PGS.TS. Tạ Văn Thất

1985-1988  

GS.TS. Phùng Viết Ngư

 

PGS.TSKH. Nguyễn Tất Tiến

GS.TSKH. Bùi Văn Mưu

PGS.TS. Nguyễn Khắc Cường

1988-1994 Cơ chế quản lý      2 cấp PGS.TS. Nguyễn Kế Bính GS.TSKH. Bùi Văn Mưu
PGS.TS. Tạ Văn Thất GS.TSKH. Nguyễn Văn Thái
PGS.TS. Phan Văn Hạ Phi Văn Hảo

PGS.TSKH. Nguyễn Tất Tiến

GS.TSKH. Lê Công Dưỡng (GĐ TT Vật liệu học) GS.TS. Đỗ Minh Nghiệp (Phó GĐ TT)
1994-1998 GS. TSKH. Bùi Văn Mưu

GS.TS. Đỗ Minh Nghiệp (GĐ TT Vật liệu học)

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền

PGS.TS. Nguyễn Khắc Cường

GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng

1998-2003 GS.TS. Đỗ Minh Nghiệp

GS.TS. Đỗ Minh Nghiệp (GĐ TT Vật liệu học)

GS.TS. Trương Ngọc Thận

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải

PGS.TS. Phùng Tố Hằng

PGS.TS. Trần Quốc Lập

2003-2008 GS.TS. Trương Ngọc Thận

GS.TS. Đỗ Minh Nghiệp (GĐ TT Vật liệu học)

GS.TS. Đỗ Minh Nghiệp (GĐ PTN CNVL kim loại)

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải (kiêm Phó GĐ PTN)

PGS.TS. Phùng Tố Hằng

PGS.TS. Trần Quốc Lập (kiêm Phó GĐ TT)

GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng (Phó GĐ PTN)

2008-2011 PGS.TS. Đào Minh Ngừng

(Trưởng khoa)

TS. Đinh Tiến Thịnh

PGS.TS. Bùi Anh Hòa

2011-2014 PGS.TS. Đào Minh Ngừng

(Viện trường)

TS. Đinh Tiến Thịnh

PGS.TS. Bùi Anh Hòa

2014-10/2019 PGS.TS. Đào Hồng Bách PGS.TS. Bùi Anh Hòa

PGS.TS. Phạm Mai Khánh

11/2019 -12/2020 PGS.TS. Đào Hồng Bách PGS.TS. Phạm Mai Khánh
1/2021- 8/2022 PGS.TS. Đào Hồng Bách

 

PGS.TS. Phạm Mai Khánh

PGS.TS. Lê Thái Hùng

9/2022-nay PGS.TS. Lê Thái Hùng PGS.TS. Phạm Mai Khánh
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form