Thạc sỹ

Thạc sỹ

Học viên tốt nghiệp từ chương trình Thạc sỹ Khoa học và Kỹ thuật vật liệu có:

  • Kiến thức cơ sở chuyên môn sâu, nắm chắc cơ sở lý luận nghiên cứu khoa học và những công nghệ mang tính cập nhật trong lĩnh vực vật liệu, để có khả năng làm việc độc lập và có thể thích ứng tốt với các công việc khác nhau thuộc lĩnh vực chuyên môn rộng về khoa học và kỹ thuật vật liệu.
  • Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để ứng dụng thành công trong nghề nghiệp.
  • Kỹ năng xã hội cần thiết để có khả năng làm việc trong nhóm đa ngành, đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp liên ngành trong môi trường quốc tế.
  • Thạc sỹ khoa học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực và trình độ để tiếp tục làm nghiên cứu sinh hoặc làm công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form