Liên hệ

Mục tiêu

Xây dựng PTN CNVLKL thành một cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo ở trình độ cao về khoa học và công nghệ vật liệu kim loại của cả nước, tiến tới hội nhập khu vực và quốc tế.

Nhiệm vụ

Nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ (CGCN)

  • Tăng cường năng lực NCKH, đẩy mạnh các hoạt động NCKH và CGCN tương xứng với tiềm năng về đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất của PTN. Đây là nhiệm vụ cơ bản của PTN “Công nghệ vật liệu kim loại”.
  • Giải quyết hiệu quả các vấn đề KH&CN đặt ra từ thực tiễn ngành luyện kim và công nghệ vật liệu. Ưu tiên các hướng nghiên cứu và ứng dụng có tính liên ngành.
  • Chủ động xây dựng các đề tài, dự án nghiên cứu và phát triển cấp quốc gia và quốc tế thuộc lĩnh vực khoa học và kỹ thuật vật liệu kim loại.

Tham gia toàn diện vào quá trình chuẩn bị nguồn lực con người

  • Tận dụng tối đa năng lực trang-thiết bị cho đào tạo các chuyên ngành đào tạo đại học (Kỹ thuật vật liệu, Vật liệu và công nghệ nanô), các chuyên ngành đào tạo sau đại học (Khoa học vật liệu, Kỹ thuật vật liệu) và các ngành đào tạo khác của trường.
  • Phục vụ thiết thực và hiệu quả cho việc triển khai Chương trình đại học tiên tiến (Materials science and engineering).
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form