DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC

CỰU CÁN BỘ VÀ SINH VIÊN NGÀNH LUYỆN KIM VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU

NHIỆM KỲ 2016-2021

TT Họ và tên Khóa Chuyên ngành Chức vụ, nơi công tác Ghi chú
1. Ô. Phạm Chí Cường K4 Luyện kim đen Chủ tịch Hội Đúc-Luyện kim VN Trưởng ban
2. PGS. Lê Hoàng Việt K4 Đúc Nguyên Hiệu phó  trường ĐHBKHN Ủy viên
3. GS. Nguyễn Khắc Xương K6 Nhiệt luyện Nguyên Bí thư Đảng ủy, Hiệu phó  trường ĐHBKHN Ủy viên
4. GS. Đỗ Minh Nghiệp Nhiệt luyện Nguyên Trưởng khoa Khoa LK & CNVL Ủy viên
5. GS. Trương Ngọc Thận Luyện kim màu Nguyên Trưởng khoa Khoa LK & CNVL Ủy viên
6. PGS. Đào Minh Ngừng Cán Nguyên Trưởng khoa Khoa LK & CNVL Ủy viên
7. PGS. Đào Hồng Bách Đúc Viện trưởng Viện KH&KTVL Ủy viên
8. Ô. Đào Châu Sơn K7 Cán Trưởng VPĐD, CT Vật liệu chịu lửa của Áo Ủy viên
9. TS. Phạm Gia Khiêm K8 Luyện kim đen Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Ủy viên
10. Đại tá Vũ Dương K10 Luyện kim đen Quân chủng Phòng không – Không quân Ủy viên
11. TS. Trần Viết Thường K26 Luyện kim màu Hiệu trưởng, trường CĐ Cơ khí LK Thái Nguyên Ủy viên
12. Ô. Nguyễn Trọng Khôi K25 Luyện kim đen Phó TGĐ, Tổng công ty thép VN Ủy viên
13. Ô. Đỗ Trọng Kiên K24 Luyện kim đen Phó TGĐ, CT Gang thép Thái Nguyên Ủy viên
14. Ô. Phạm  Hồng Quân K23 Luyện kim đen Phó TGĐ, CT Gang thép Thái Nguyên Ủy viên
15. Ô. Đinh Văn Tâm K23 Luyện kim Trưởng phòng KT, TCty Thép Việt Nam Ủy viên
16. Ô. Lê Hồng Minh K27 Gia công nóng Trưởng phòng CK, ĐT & CNTT; Viện Ứng dụng CN; Bộ KH&CN Ủy viên
17. Ô. Nguyễn Phùng Hiền K21 Luyện kim TGĐ, Cty Thép Thủ Đức Ủy viên
18. Ô Đinh Quốc Thái K24 Cán Hội đồng quản trị, Tổng Cty thép VN Ủy viên
19. Ô. Nguyễn Xuân Tiến K26 Luyện kim TGĐ, Cty Thép Biên Hòa Ủy viên
20. Ô. Nguyễn Đình Phúc K32 Luyện kim TGĐ, Cty Thép Miền Nam Ủy viên
21. Ô. Trương Cao Tấn K33 Luyện kim Trưởng phòng nhân sự, CT Thép Việt Ủy viên
22. Ô. Phạm Quý Giáp K36 Luyện kim Trưởng phòng kỹ thuật, Dự án thép Nghi Sơn Ủy viên
23. Ô. Nguyễn Tiến Dũng K37 Luyện kim GĐ, Nhà máy phôi Hòa Phát Ủy viên
24. Ô. Hồ Đức Thọ K41 Cán GĐ, Nhà máy cán Hòa Phát Ủy viên
25. Ô. Phạm Thanh Lâm K41 Luyện kim đen Phó TGĐ Nhà máy thép Việt Hàn Ủy viên
26. Ô. Trần Văn Nam K41 Cán Phó GĐ, CT Thép Hòa Phát Ủy viên
27. Ô. Phạm Thanh Sơn K44 Cán Bí thư Đoàn TNCS, Tổng Cty thép VN Ủy viên
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form