TRƯỜNG VẬT LIỆU, ĐHBK HÀ NỘI KÝ THOẢ THUẬN HỢP TÁC VỀ ĐÀO TẠO VÀ NCKH VỚI TẬP ĐOÀN SMS

Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu chú trọng thiết lập các quan hệ hợp tác trong và ngoài nước nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ và sinh viên, cải thiện từng bước cơ sở vật chất, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hiện nay, Viện có quan hệ hợp tác với các PTN, các Khoa, Viện của một số trường đại học trên thế giới; các tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế.

Các hình thức hợp tác song phương và đa phương: trao đổi tài liệu, trao đổi giảng viên và sinh viên, các hội thảo khoa học, phối hợp triển khai các đề tài nghiên cứu chung.

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form