Vật liệu đại cương (SAHEP)

Vật liệu đại cương (SAHEP)

Mục tiêu của PTN

1. Mục tiêu chung

Đáp ứng đầy đủ nội dung thí nghiệm, thực hành cho tất cả các chương trình đào tạo và các học phần liên quan đến vật liệu

2. Mục tiêu cụ thể của PTN

  • Đáp ứng đầy đủ nội dung thí nghiệm, thực hành cho tất cả các chương trình đào tạo và các học phần liên quan đến vật liệu;
  • Chuẩn hóa các thí nghiệm xác định tính chất vật liệu theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ ASTM);
  • Góp phần hướng tới việc đào tạo cử nhân/kỹ sư/thạc sỹ/tiến sỹ chuyên ngành khoa học và kỹ thuật vật liệu đạt được tới chuẩn đầu ra cốt lõi như mục tiêu của chương trình đào tạo như sau:

Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu, phát triển, tư vấn, quản lý và sản xuất trong lĩnh vực rộng của ngành Kỹ thuật vật liệu.

+ Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, vật lý, cơ học, thống kê, hóa lý, quản trị để mô tả, tính toán và mô phỏng các hệ thống/quá trình/sản phẩm Kỹ thuật vật liệu.

+ Khả năng áp dụng kiến thức cơ sở Kỹ thuật vật liệu về nhiệt động học và động học các quá trình vật liệu, cơ học vật liệu, chế tạo và xử lý vật liệu, cấu trúc và tính chất của vật liệu để nghiên cứu và phân tích các hệ thống/quá trình/sản phẩm kỹ thuật vật liệu.

+ Khả năng áp dụng kiến thức Kỹ thuật vật liệu về các quá trình chế tạo, gia công tạo hình, xử lý vật liệu; và kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải pháp hệ thống/quá trình/sản phẩm Kỹ thuật vật liệu.

Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp:

+ Lập luận phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật

+ Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức

+ Tư duy hệ thống và tư duy phê bình

+ Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc

+ Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

+ Hiểu biết các vấn đề đương đại và ý thức học suốt đời

3. Đăng ký sử dụng thiết bị của PTN

Các cán bộ, giảng viên trong Viện muốn đăng ký sử dụng các thiết bị của PTN thực hiện theo link sau:

https://forms.gle/pbHevNua7C3GyBwg8 

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form