Triết lý giáo dục, sứ mạng và tầm nhìn

Triết lý giáo dục, sứ mạng và tầm nhìn

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, Lý luận phải gắn liền với thực tiễn, Học đi đôi với hành, Nhà trường gắn liền với xã hội.
SỨ MẠNG
Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao để phát triển Khoa học và kỹ thuật vật liệu; công nghệ tiên tiến trong chế tạo vật liệu và sản xuất sản phẩm quy mô công nghiệp; nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội và đất nước trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật vật liệu.
TẦM NHÌN
Trở thành đơn vị mạnh về đào tạo nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Khoa học và kỹ thuật vật liệu ở Việt Nam, từng bước tiếp cận với các nước có nền khoa học công nghệ tiên tiến về lĩnh vực vật liệu trong khu vực.
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form