Chương trình đào tạo Khoa học và Kỹ thuật vật liệu đạt chuẩn 5 sao theo UPM

Chương trình đào tạo Khoa học và Kỹ thuật vật liệu đạt chuẩn 5 sao theo UPM

Hệ thống xếp hạng đối sánh do Việt Nam phát triển mang tên “University Performance Metrics”(UPM). Đây là sản phẩm do nhóm nghiên cứu của ĐHQGHN thực hiện dưới sự tài trợ của Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia do Bộ GDĐT chủ trì.

UPM gồm 8 nhóm lĩnh vực và 54 tiêu chí. Mỗi lĩnh vực có mốc chuẩn và trọng số riêng với tổng cộng là 1000 điểm. 8 nhóm lĩnh vực lần lượt là: Quản trị chiến lược (5 tiêu chí, trọng số 6%), Đào tạo (15 tiêu chí, trọng số 35%), Nghiên cứu (4 tiêu chí, trọng số 20%), Đổi mới sáng tạo (4 tiêu chí, trọng số 11%), Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (4 tiêu chí, trọng số 6%), CNTT và tài nguyên số (10 tiêu chí, trọng số 10%), Mức độ quốc tế hóa (9 tiêu chí, trọng số 6%) và Phục vụ cộng đồng (3 tiêu chí, trọng số 6%).

Theo đó, các trường đại học (đặc biệt là các đại học định hướng nghiên cứu) đạt chuẩn 5 sao là các trường đã có khả năng tiếp cận nhóm 100 châu Á, có chất lượng hàng đầu quốc gia và bắt đầu có uy tín quốc tế.

Chương trình đào tạo Khoa học và Kỹ thuật vật liệu của Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vinh dự là đơn vị đầu tiên của Nhà trường được đánh giá theo hệ thống xếp hạng này và càng vui mừng hơn khi chương trình đào tạo đạt kết quả tuyệt đối ***** (5 sao).

Xem chi tiết tại link sau:

http://upm.vn/program/rating.

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form