CHÚC MỪNG SINH VIÊN NGUYỄN TRUNG HOÀNG – LỚP KH&KT VẬT LIỆU – CTTT K63 NHẬN HỌC BỔNG TRAO ĐỔI TẠI CHLB ĐỨC

CHÚC MỪNG SINH VIÊN NGUYỄN TRUNG HOÀNG – LỚP KH&KT VẬT LIỆU – CTTT K63 NHẬN HỌC BỔNG TRAO ĐỔI TẠI CHLB ĐỨC

CHÚC MỪNG SINH VIÊN NGUYỄN TRUNG HOÀNG – LỚP KH&KT VẬT LIỆU – CTTT K63

Đã nhận học bổng trao đổi 01 học kỳ (2021.1) tại Trường Technische Universitat Munchen (TUM) CHLB Đức trong khuôn khổ chương trình học bổng Erasmus+ Key action 1.

Thông tin chi tiết về thông báo học bổng xem tại link sau:

https://www.hust.edu.vn/tin-tuc/-/asset_publisher/AKFI5qRls1e8/content/thong-bao-hoc-bong-erasmus-key-action-1-truong-h-technical-university-of-munich-chlb-uc-

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form