TS. đặng thị hồng huế

 • Giảng viên chính
 • Phó trưởng Bộ môn
 • Phó chủ tịch công đoàn Viện
 • Tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội
 • Thạc sỹ-Tiến sỹ ĐHBK Hà Nội

E-mail: hue.danthihong@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 1. Mô hình hóa và mô phỏng số vật liệu
 2. Mô phỏng số động học phân tử
 3. Vật liệu nano
 4. Cơ học vật liệu
 5. Phá hủy vật liệu
 6. Công nghệ tạo hình vật liệu
 7. Vật liệu kim loại truyền thống

Các môn học giảng dạy

 1. Lý thuyết biến dạng tạo hình
 2. Công nghệ tạo hình vật liệu
 3. Cơ học vật liệu
 4. Thiết kế chi tiết máy
 5. Quản lý sản xuất và Quản trị nhân lực
 6. Lập dự án xưởng tạo hình
 7. Thí nghiệm II

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Hue Thi Hong DANG, Pham Thi THUY, Dao Minh NGUNG, Pham QUANG*, Valery Y. SHCHUKIN3), THE DEFORMATION OF AZ31 MAGNESIUM ALLOY DURING WARM CONSTRAINED GROOVE PRESSING, Acta Metallurgica Slovaca, Vol 25, No.1, 2019, p. 48-54, DOI 10.12776/ams.v25i1.1218
 2.  Pham Thi THUY, Hue Thi Hong DANG, Dao Minh NGUNG, Pham QUANG*, The microstructure and mechanical properties of magnesium alloy AZ31 after Constrained Groove Pressing, IOP Conf. Series,  Materials Science and Engineering 611 (2019) 012005 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/611/1/012005
 3. Đặng Thị Hồng Huế, Đào Minh Ngừng, Nguyễn Trọng Giảng, “Ứng dụng mô hình Johnson – Cook nghiên cứu nguyên nhân phá hủy chi tiết ren tàu điện trong quá trình cán nêm ngang”, Kỷ yếu Hội nghị Cơ khí toàn Quốc: Máy và Cơ cấu 30.10-01.11/ 2015, NCOMM 2015. ĐHBK Tp HCM, ĐHQG.Tr.701-708, ISSN 978-604-73-3156-7
 4. Dinh Van Hai (HUST), Dang Thi Hong Hue (HUST), “Finte Element Simulation and Experimental Study on Internal Fracture of Railway Sleeper Screw During Cross Wedge Rolling Process”, Materials Science Forum, Vol. 804, pp. 311-314, Oct. 2014, ISSN 0255-5476
 5. Hue Dang Thi Hong, Nguyen Trong Giang, Dao Minh Ngung, Nguyen Van Tien, “Identificaton of Johson-cook damage model”, Tạp chí KHCN các trường đại học kỹ thuật, Số 94/2013, p.85-89. ISSN 0868-3980
 6. Đặng Thị Hồng Huế, Đào Minh Ngừng, Nguyễn Trọng Giảng, “Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ cán đến sự hình thành khuyết tật sản phẩm trong quá trình cán nêm ngang”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Kim loại, No50, 2013. ISSN 1859-4344

Sách đã xuất bản

Đào Minh Ngừng, Đặng Thị Hồng Huế, Thiết kế xưởng sản xuất thép cán, Nhà xuất bản Đại học Bách khoa Hà Nội, số xuất bản: 3462-2017/CXBIPH/01-77 BKHN, ISBN: 978-604-95-0324-5, Số QĐXB: 186/QĐ-ĐHBK-BKHN ngày 122/10/2017.

 

 

 

 

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form