TS. Lê Hồng Thắng

– Giảng viên
– Đại học: 2001 – ĐHBK Hà Nội
– Thạc sĩ: 2006 – ĐHBK Hà Nội
– Tiến sĩ: 2019 – ĐHBK Hà Nội

E-mail: thang.lehong@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Kim loại & hợp kim màu (Luyện kim từ quặng, thu hồi & tái sinh kim loại, chế tạo hợp kim …)
 • Tổng hợp vật liệu (Vật liệu compozit, vật liệu nano, hợp kim tiên tiến …)

Các nghiên cứu quan tâm

 • Kim loại & hợp kim màu (Luyện kim từ quặng, thu hồi & tái sinh kim loại, chế tạo hợp kim …)
 • Tổng hợp vật liệu (Vật liệu compozit, vật liệu nano, hợp kim tiên tiến …)

Giảng dạy

 1. Thí nghiệm 1
 2. Thí nghiệm 2
 3. Hóa học chất rắn
 4. Tái sinh vật liệu kim loại màu
 5. Vật liệu Ceramic
 6. Công nghệ chế tạo hợp kim màu
 7. Đồ án Thiết kế công nghệ luyện kim màu và luyện kim bột
 8. Đồ án Lựa chọn vật liệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Van-TuanHoang, Ngo XuanDinh, Nguyen LeNhat Trang, Nguyen TienKhi, Nguyen VanQuy, Pham AnhTuan, Doan QuangTri, Le HongThang, Tran QuangHuy, Anh-TuanLe, Functionalized silver nanoparticles-based efficient colorimetric platform: Effects of surface capping agents on the sensing response of thiram pesticide in environmental water samples, Materials Research Bulletin, Volume 139, July 2021
 2. Bui Duc Long, Nguyen Van Khanh, Duong Ngoc Binh, Le Hong Thang, Le Thi Bang, Suhana Binti Mohd Said, Synthesis of Cu2ZnSnS4 by mechanical alloying method for thermoelectric application, Acta Metallurgica Slovaca, Vol. 25, 2019, No. 3, p. 174-179, 2019
 3. Pham Thi Lan Huong, Nguyen Tu, Hoang Lan, Le Hong Thang, Nguyen Van Quy, Pham Anh Tuan, Ngo Xuan Dinh, Vu Ngoc Phan and Anh-Tuan Le, Functional manganese ferrite/graphene oxide nanocomposites: effects of graphene oxide on the adsorption mechanisms of organic MB dye and inorganic As(V) ions from aqueous solution, RSC Advances, 2018
 4. Pham Thi Lan Huong, Le Thanh Huy, Hoang Lan, Le Hong Thang, Tran Trong An, Nguyen Van Quy, Pham Anh Tuan, Javier Alonso, Manh-Huong Phan, and Anh-Tuan Le, Magnetic iron oxide-carbon nanocomposites: Impacts of carbon coating on the As(V) adsorption and inductive heating responses, Journal of Alloys and Compounds, 2018
 5. Nguyen Thi Hoang Oanh, Tran Quoc Lap, Pham Ngoc Dieu Quynh, Le Hong Thang, Nguyen Thi Anh Nguyet, Pham Ngoc Huyen, Nguyen Hoang Viet, Crystallization kinetics of mechanically alloyed Al80Fe20 amorphous powder, Journal of Science and Technology, 2017
 6. Bui Duc Long, Duong Ngoc Binh, Le Minh Hai, Le Hong Thang, Tran Duc Huy, Thermoelectric materials: fundamental, applications and challenges, Vietnam Journal of Science and Technology 56, 2018
 7. Le Hong Thang, Tran Quoc Lap, Pham Thao, Nguyen Hoang Viet, Dinh Van Cong, Do Thanh Thuong, Nguyen Thi Hoang Oanh, Mechanochemical Synthesis of FeZn2O4 Powders from Zinc and Magnetite, Journal of Science and Technology, 2016
 8. Lê Hồng Thắng, Phạm Thảo, Trần Quốc Lập, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Tổng hợp ZnFe2O4 bằng phương pháp nghiền năng lượng cao, Tạp chí khoa học công nghệ kim loại, 2015
 9. Tran Quoc Lap, Pham Thao, Le Hong Thang, Nguyen Hoang Viet, Nguyen Thi Hoang Oanh, Từ tính của vật liệu Ferit kẽm chế tạo bằng phương pháp nghiền năng lượng cao, Tạp chí khoa học công nghệ kim loại, 2015
 10. Nguyen Thi Lan, Do Thi Chi, Ngo Xuan Dinh, Nguyen Duy Hung, Hoang Lan, Pham Anh Tuan, Le Hong Thang et al., Photochemical decoration of silver nanoparticles on graphene oxide nanosheets and their optical characterization, Journal of Alloys and Compounds, 2014
 11. Nguyen Thi Hoang Oanh, Pham Quang, Le Hong Thang, Nguyen Minh Duc and Nguyen Hoang Viet, Fabrication of Cu-TiC Nano-Composite by Mechanical Milling and Spark Plasma Sintering, Journal of Science and Technology, 2014
 12. Vũ Lai Hoàng, Trần Quốc Lập, Lê Hồng Thắng, Hoàng Ánh Quang, Ảnh hưởng của hàm lượng TiC tới cơ tính của vật liệu compozit Cu-TiC, Tạp chí khoa học công nghệ kim loại, 2011
 13. Đỗ Minh Nghiệp, Trần Quốc Lập, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lê Hồng Thắng, Phạm Hùng Vượng, Sự hình thành pha của hợp kim Al-Ni khi hợp kim hoá cơ học và kết khối hợp kim bằng thiêu xung điện plasma, Tạp chí khoa học công nghệ kim loại, 2006
 14. Le Hong Thang, Pham Thao, Tran Quoc Lap, Nguyen Minh Duc, Nguyen Hoang Viet, Nguyen Thi Hoang Oanh, Rietveld Structure Refinement and Cation Distribution of Nanocrystalline Zinc Ferrite ZnFe204, HỘI NGHỊ LUYỆN KIM VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU TIÊN TIẾN – SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA NỀN CÔNG NGHIỆP, Hà Nội, Việt Nam, 2016
 15. Hong Thang Le, Thao Pham, Quoc Lap Tran, Thi Hoang Oanh Nguyen, Hoang Viet Nguyen and Minh Hai Le, Structural investigation of the Nano Spinel Ferrites Prepared by the Soft Mehanochemical Synthesis, SEAN++2016 : Towards Geo-resources Education in ASEAN Economic Community, Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND, 2016
 16. Le Hong Thang, Tran Quoc Lap, Pham Thao, Nguyen Hoang Viet, Nguyen Minh Duc, Nguyen Thi Hoang Oanh, ZnO-Fe Nanocomposites Produced by Ball Milling and Spark Plasma Sintering, 13th Asian Foundry Congress (AFC-13), Hanoi Vietnam, 1015
 17. Oanh Nguyen Thi Hoang, Nguyen Hoang Viet, Le Hong Thang, Jin-Chun Kim and Ji-Soon Kim, Synthesis and Characterization of Cu–TiC Nanocomposites by Ball Milling and Spark Plasma Sintering, The 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design (ISEPD2014), 2014
 18. Hong Thang Le, Thao Pham, Quoc Lap Tran, Thi Hoang Oanh Nguyen, Hoang Viet Nguyen, Quoc Khanh Dang, Preparation of ZnFe2O4 by Self-sustaining Reactions Process from Fe3O4 and Zn, The 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design (ISEPD2014), 2014
 19. L. Vu, L. Q. Tran, B. N. Duong, T. H. Le, K. Q. Dang, Mechanical and Electrical Properties of Titanium Carbide Reinforced Copper Composite, The 2012 Powder Metallugry World Congrees & Exhibition, PM 2012, Yokohama, Japan, 2012
 20. Hoang L. Vu, Lap Q. Tran, Binh N. Duong, Khanh Q. Dang, Thang H. Le, Effect of TiC content on propeties of TiC reinforced copper composite, Proceedings of RCM – 4, Ha Noi, Viet Nam, 2011
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form