ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LCH SINH VIÊN VIỆN KH&KT VẬT LIỆU (2020-2023)

Thời gian bắt đầu: 6:00 pm 12/06/2020

Thời gian kết thúc: 8:00 pm 12/06/2020

Địa điểm: Nhà D9-104

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích:
– Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên Viện KH&KT Vật liệu, nhiệm kỳ 2018 – 2020. Qua đó, đề ra phương hướng, giải pháp hoạt động thích hợp trong học chế tín chỉ, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển trong công tác Hội và phong trào sinh viên Viện KH&KT Vật liệu, nhiệm kỳ 2020 – 2023.
– Hiệp thương bầu Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên Viện KH&KT Vật liệu, nhiệm kỳ 2020 – 2023.
– Khơi sức trẻ và phát huy phong trào sinh viên, đưa phong trào sinh viên Viện KH&KT Vật liệu nói riêng và phong trào sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội nói chung lên một vị thế mới.
2. Yêu cầu:
– Đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; đảm bảo đúng tiến độ.
– Tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị có sức lan toả sâu rộng trong hội viên, sinh viên, cán bộ Hội của đơn vị

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form