pgs.ts trần vũ diễm ngọc

– Trưởng bộ môn
– Giảng viên cao cấp
– Kỹ sư ĐHBK Hà Nội
– Thạc sỹ ĐH Ulsan – Hàn Quốc
– Tiến sỹ tại ĐH Ulsan – Hàn Quốc
– Phụ trách môn học: Công nghệ vật liệu Ceramic, Động học các phản ứng luyện kim, Luyện và tái sinh các kim loại màu và hợp kim

Email: ngoc.tranvudiem@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Vật liệu gốm áp điện không chì
 • Tổng hợp sắc tố TiO2
 • Thu hồi các kim loại màu từ các xỉ, bụi, …

Môn học giảng dạy

 • Nhiệt động học vật liệu
 • Hóa học chất rắn
 • Kỹ thuật môi trường trong công nghiệp
 • Cơ sở lý thuyết luyện kim màu
 • Luyện kim loại màu nặng
 • Tái sinh kim loại màu và hợp kim
 • Vật liệu ceramic

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Vu Diem Ngoc Tran, Lai Hoang Vu, Vinh Le Van, Nguyen Ba Hung, Ky Nam Pham, and Thi Hinh Dinh, Structure evolution and electrical properties of leadfree Bi5Na0.41K0.09TiO3 piezoceramics by isovalent La doping, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 32 (2021) pages 4363–4371
 2. THI HINH DINH, HYOUNG-SU HAN, VU DIEM NGOC TRAN, VINH LE VAN, NGUYEN BA HUNG and JAE-SHIN LEE, 4% Electrostrain at Low Field in Lead-Free Bi-Based Relaxor Piezoceramics by La Doping, Journal of Electronic Materials, 49 (2020) 6080–6086.
 3. Pham Van Thang, Dang Duc Dung Luong Huu Bac* Pham Phi Hung, Tran Vu Diem Ngoc, Structural, Optical, Ferroelectric and Magnetic Properties of NiTiO3 Ceramic Synthesized by Citrate Gel Method. International Journal of Nanoscience 20, No. 1 (2020) 2150004 (7 pages)
 4. Nguyễn Thị Thảo, Dương Ngọc Bình, Trần Vũ Diễm Ngọc, A study on hydrolysis process for TiO2 pigment using mollen NaOH method, Tạp chí Khoa học công nghệ Kim loại 84 (2020) 7-11.
 5. Trần Vũ Diễm Ngọc*, Nguyễn Thị Thảo, Nghiên cứu thử nghiệm nâng cao hàm lượng TiO2 từ ilmenit nâng cấp bằng phương pháp mới – phương pháp kiềm nóng chảy. Tạp chí Khoa học công nghệ Kim loại 84 (2019) 38-42
 6. Hà Bách Tứ, Hoàng Ánh Quang, Nguyễn Minh Đức, Trần Vũ Diễm Ngọc*, Ảnh hưởng của hàm lượng TiC tới tổ chức và cơ tính của vật liệu compozit Fe-TiC. Tạp chí Khoa học công nghệ Kim loại (58) 43-46, 2018.
 7. Thi Hinh Dinh, Vu Diem Ngoc Tran*, Thi Thao Nguyen, Quyen Thi Ngoc Hoang,
  Hyoung–Su Han, Jae–Shin Lee, The reduced reversible phase transition field of lead– free Bi–based ceramic composites by adding nonergodic relaxor, Ceramics International 43 (2017) 17160–17166
 8. Hyoung-Su Han, Dae-Jun Heo, Thi Hinh Dinh, Chang-Heon Lee, Jin-Kyu Kang, Chang Won Ahn, Vu Diem Ngoc Tran, Jae-Shin Lee, The effect of high-energy ball milling on the electromechanical strain properties of Bi-based lead-free relaxor matrix ferroelectric composite ceramics, Ceramics International 43 (2017) 7516–7521
 9. Jin-Kyu Kang, Thi Hinh Dinh, Chang-Heon Lee, Hyoung-Su Han, Jae-Shin Lee, Vu Diem Ngoc Tran, Comparative Study of Conventional and Microwave Sintering of Large Strain Bi-Based Perovskite Ceramics, TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC MATERIALS 18 (, 2017) 19-24.
 10. Trương Ngọc Thận, Dương Ngọc Bình, Nguyễn Thị Thảo, Trần Vũ Diễm Ngọc, Cơ sở lựa chọn phương pháp chế tạo sắc tố TiO2, Hội nghị khoa học Luyện kim và Công nghệ vật liệu tiến tiến,Đại học Bách Khoa Hà nội, Tháng 10/2016, ISBN: 978-604-95-0019
 11. Hoàng Ánh Quang, Bùi Ngọc Huyền1, Trần Quốc Lập, Trần Vũ Diễm Ngọc và Đặng Quốc Khánh, Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu nền cho compozit thép mangan cao – TiC bằng phương pháp nghiền cơ học, Hội nghị Khoa học toàn quốc Vât liêu va Kết câu Composite Cơ học, Công nghê va ưng dung
  Đại học Nha Trang, TP Nha Trang, 28-29/7/2016, ISBN: 978­604­ 938­722­ 7
 12. Thi Hinh Dinh, Jin–Kyu Kang, Hoang Thien Khoi Nguyen, Trang An Duong, and Jae–Shin Lee*, Vu Diem Ngoc Tran, Ky Nam Pham, “Giant Strain in Lead–free Relaxor/Ferroelectric Piezocomposite Ceramics” Journal of Korean Physics Society 68, 1439-1444 (2016).
 13. Vu Diem Ngoc Tran*, Aman Ullah, Thi Hinh Dinh & Jae-Shin Lee, “Effect of Lanthanum Doping on Ferroelectric and Strain Properties of 0.96Bi1/2(Na84K0.16)1/2TiO3-0.04SrTiO3Lead-Free Ceramics” Journal of Elec Materi (2016) 45:2639-2643/Spinger.
 14. Vu Diem Ngoc Tran*, Aman Ullah, Thi Hinh Dinh & Jae-Shin Lee, “Large Field-Induced Strain Properties of Sr(K25Nb0.75)O3-Modified Bi1/2(Na0.82K0.18)1/2TiOLead-Free Piezoelectric Ceramic” Journal of Elec Materi (2016) 45:2627-2631/Spinger
 15. Vu Diem Ngoc Tran, Aman Ullah, Thi Hinh Dinh, and Jae-Shin Lee “Effect of Ba Substitution on Dielectric and Piezoelectric Properties of Lead-Free Bi1/2(Na82K0.18)1/2TiO3Ceramics” Journal of Nanoscience and Nanotechnology Vol. 16, 1–5, 2016/American Scientific Publishers.
 16. Trần Vũ Diễm Ngọc, Đinh Thị Hinh, Phạm Quang, Jae-Shin Lee, “EFFECT OF Ba CONTENT ON PHASE TRASITION AND ELECTRICAL PROPERTIES OF LEAD-FREE Bi1/2(Na82K0.18)1/2TiO3PIEZOELECTRIC CERAMICS” Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52 (3C) (2014) 693-698.
 17. Vu Diem Ngoc Tran, Thi Hinh Dinh, Hyoung-Su Han, Wook Jo, and Jae-Shin Lee, “Lead-free Bi1/2(Na82K0.18)1/2TiO3relaxor ferroelectrics with temperature insensitive electrostrictive coefficient”, Ceramics International, 39 (2013) S119–S124/Elsevier
 18. Vu Diem Ngoc Tran, Ali Hussain, Hyoung-Su Han, Thi Hinh Dinh, Jae-Shin Lee, Chang-Won Ahn, and Ill-Won Kim, “Comparison of Ferroelectric and Strain Properties between BaTiO3– and BaZrO3-Modified B1/2(Na82K0.18)1/2TiO3 Ceramics”, Japanese Journal of Applied Physics,Vol. 51 (2012) 09MD02.
 19. Jae-Shin Lee*, Ky-Nam Pham, Hyoung-Su Han, Han-Bok Lee, and Vu Diem Ngoc Tran, “Strain enhancement of lead-­free Bi1/2(Na82K0.18)1/2TiO3piezoelectric ceramics by Sn doping”, Journal of Korean Physics Society, Vol. 60(2), 212-215 (2012).
 20. Tran Vu Diem Ngoc, Hyoung-Su Han, Kyung-Jong Kim, Rizwan Ahmed Malik, Ali Hussain, and Jae-Shin Lee, “Relaxor and field-induced strain behavior in lead-free Bi5(Na0.82K0.18)0.5TiO3ceramics modified with BaZrO3” Journal of Ceramic Processing Research 13 (2012) 177~180.
 21. V Pham, V.D.N. Tran,” Deposition of TiAlSiN hard film by cathodic arc plasma evaporation using a single target combined with shield filter” J. Sci. Ind. Res, 70 (2011) 273-277.
 22. Vu Diem Ngoc Tran, Hyoung Su Han, Chang Ho Yoon, Jae Shin Lee, Wook Jo, Jürgen Rödel, “Thermally stable field-induced strain of lead-free electrostrictive Bi-based perovskite ceramics” Materials Letters. 65 (2011) 2607-2609.
 23. Hyoung-Su Han, Nam-Binh Do, Ky-Nam Pham, Hyun-Deok Jang, Vu Diem Ngoc Tran, Weon Pil Tai and Jae-Shin Lee, “Sintering Behavior and Piezoelectric Properties of CuO-Added Lead-Free Bi(Na,K)TiO3 Ceramics” Ferroelectrics, 421 (2011) 88-91.
 24. Beom Chul Park, In Ki Hong, Hyun Deok Jang, Vu Diem Ngoc Tran, Weon Pil Tai, Jae-Shin Lee,“ Highly enhanced mechanical quality factor in lead-free (K5Na0.5)NbO3 piezoelectric ceramics by co-doping with K5.4Cu1.3Ta10O29 and Cu”. Materials Letters, 64 (2010) 1577-1579/Elsevier.
 25. V Pham, V.D.N. Tran, Deposition of TiAlSiN hard film by cathodic arc plasma evaporation using a single target combined with shield filter, J. Sci. Ind. Res, 70 (2011) 273-277.
 26. Seong-Kyu Jeong, In-Ki Hong, Nam-Binh Do, Vu Diem Ngoc Tran, Seong-Youl Cho, Weon Pil Tai, and Jae-Shin Lee, MnO2 as an Effective Sintering Aid for Enhancing Piezoelectric Properties of (K,Na)NbO3 Ceramics, J. Kor. Powder Metallurgy Institute, 17 (2010), 399-403.
 27. Jae-Shin Lee, Hyoung Su Han, Vu Diem Ngoc Tran, Han Bok Lee, Jin Kyu Kang, Chang-Ho Yoon, Electrostrictive Lead-free Ceramic Composition and Preparation Method Thereof, Korean Patent No.10-1306419.
 28. Jae-Shin Lee, Hyoung Su Han, Vu Diem Ngoc Tran, Han Bok Lee, ead-free piezoelectric compositions with high strains, Korean Patent No.10-1318088
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form