PGS.TS Phạm Quang

– Giảng viên cao cấp, Nghiên cứu viên
– Đại học: ĐHBK Hà nội
– Thạc sĩ: 2005 – ĐHQG Chungnam, Hàn Quốc
– Tiến sĩ: 2008 – ĐHQG Chungnam, Hàn Quốc

– E-mail: quang.pham@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 1. Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ vật liệu nano.
 2. Nghiên cứu biến dạng vật liệu đặc biệt là nghiên cứu công nghệ biến dạng dẻo mãnh liệt (SPD) cho vật liệu kim loại và vật liệu com-po-zít nền kim loại có cấu trúc nano, micro.
 3. Nghiên cứu biến dạng tạo hình vật liệu (biến dạng tạo hình, đúc,…) ở các trạng thái rắn, lỏng và bán lỏng.

Các môn học giảng dạy

 1. Phương pháp tính toán vật liệu
 2. Vật liệu kim loại
 3. Vật liệu nano
 4. Công nghệ vật liệu cấu trúc nano
 5. Các quá trình trong kỹ thuật vật liệu
 6. Cơ học vật liệu (CTTT)
 7. Hành vi cơ nhiệt của vật liệu
 8. Thí nghiệm 2, 3 (CTTT)
 9. Thí nghiệm 1, 2
 10. Mô phỏng số quá trình công nghệ (Sau ĐH)
 11. ĐA lựa chọn vật liệu
 12. ĐA thiết kế công nghệ

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. P Quang (2022), The ECAP Process Simulation and Experiments with Different Back Pressures for Magnesium Alloy, J. Phys.: Conf. Ser. 2219 012011(Scopus)
 2. Quang Pham*, Pham Thi Thuy, Dang Thi Hong Hue, Hoang Thi Ngoc Quyen, Tran Thi Thu Hien, Dao Minh Ngung, (2021), Numerical simulation of the stress-strain during Constrained Groove Pressing process, Vietnam Journal of Science and Technology 59 (6A) 79-91.
 3. Quang, P*., Hao, P. T. (2020). The Preparation and Characterization of Cu/AA6061 multi-layer Composte produced by Accumulated Roll Bonding. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering758, 012099.
 4. Thuy, P. T., Hue, D. T. H., Ngung, D. M., & Quang, P*. (2019). A Study on Microstructure and Mechanical Properties of AZ31 Magnesium Alloy after Constrained Groove Pressing. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering(Vol. 611). Institute of Physics Publishing.
 5. Dang, H. T. H., Thuy, P. T., Ngung, D. M., Quang, P*., & Shchukin, V. Y. (2019). The deformation of AZ31 magnesium alloy during warm constrained groove pressing. Acta Metallurgica Slovaca25(1), 48–54.
 6. Quang, PHAM*. (2019). The simulation of shear angle and deformations of Cu/Al composite sheets during accumulated roll bonding. In Materials Science Forum(Vol. 971 MSF, pp. 9–14). Trans Tech Publications Ltd.
 7. Pham Quang*, Trinh Huu Toan. (2019). Simulation and Experimental Test in Tensile Behaviour of Austenitic Stainless Steels. Advances in Materials. Vol. 8, No. 3, pp. 108-111.
 8. Le Thai Hung, Do Quang Long, Le Trung Kien, Vu Xuan Hung, Pham Quang*. (2018). Experimental and FEM Simulation Analysis of Lateral Extrusion Process on Bimetal Cross Fitting. Advances in Materials. Vol. 7, No. 3, pp. 67-72.
 9. Nguyen Hong Hai, Pham Quang*. (2018) Effect of Pressure on Solidification Process and Mechanical Properties During Semi-Solid Casting by Computational Fluid Dynamics (CFD). Advances in Materials. Vol. 7, No. 2, pp. 44-49.
 10. Pham Thi Thuy, Dang Thi Hong Hue, Dao Minh Ngung and Pham Quang* (6/2018) Evolution of microstructure and mechanical properties of magnesium alloy AZ31 after Constrained Groove Pressing, J. Science and Technology of Metals, No. 78, pp.32-36.
 11. Due, D. M., Hai, N. H., & Quang, P*. (2017). Simulation and experimental study on the steady conduction solution for continuous rheo-casting for A356 alloy. Journal of Korean Institute of Metals and Materials55(3), 202–20
 12. Pham Quang* and Do Minh Nghiep, Numerical Simulation and Experimental Analysis of The Equal Channel Angular Pressing of Pure Titanium, Korean J. Met. Mater., 54-3 (2016) 217-223. ISSN 1738-8228
 13. Pham Quang*, Do Minh Nghiep and Hyoung Seop Kim, Simulation of the Effective of Friction on the Deformation in Equal Channel Angular Pressing (ECAP), Key Engineering Materials, 656-657 (2015) 526-531. ISSN 1662-9795
 14. Pham Quang*, Do Minh Nghiep and Yong Jin Kim, Simulation of Effective Stress and Temperature Field of the Die and Workpiece during ECAP of pure Titanium at different Ram speeds by Finite Volume Method, Key Engineering Materials, 656-657 (2015) 532-537. ISSN 1662-9795
 15. Đỗ Minh Đức, Nguyễn Hồng Hải và Phạm Quang*, Modeling of continuous rheo-casting the A356 alloy by finite element method (FEM), J. Science and Technology of Metals, No. 46, pp.37-40, (2/2013), ISSN 1859-4344.
 16. Lê Thị Chiều, Phạm Quang*, Đỗ Minh Nghiệp, Modeling of the displacement and pressure effects in a conical wedge andchorage using finite element method (FEM), J. of Science and Technology No.5A, pp.169-176, (10/2013), ISSN 0866-708X.
 17. Phạm Quang*, Nguyễn Văn Trang, Ngô Thành Vinh, Hoàng Thị Thu, 3D numerical simulation of effective stress in conical (steel) wedge anchorage by finite element method (FEM), J. of Science and Technology No.5A, pp.208-216, (10/2013), ISSN 0866-708X.
 18. Nguyen Tien Tai, Do Minh Duc, Nguyen Hong Hai, Pham Quang*, Optimization of flow behaviour in high-pressure die casting by the Pro/Engineer virtural manufacuring, J. of Science and Technology No.5A, pp.201-207, (10/2013), ISSN 0866-708X.
 19. Nguyen Tien Tai, Do Minh Duc, Nguyen Hong Hai, Pham Quang*, Effect of pressure on microtructure and mechanical properties of A356 aluminium alloy during rheo-diecasting process (RDC), J. of Science and Technology No.5A, pp.194-200, (10/2013), ISSN 0866-708X.
 20. Phạm Quang*, Nguyễn Đăng Khoa, Đào Minh Ngừng và Đỗ Minh Nghiệp, Computer calculating of Dynamic Parameters and Stress Analysis on nitinol Workpiece during Continuous Frictional Angular Extrusion by FEM, Science and Technology of Metals, No. 42, pp.42-47, (6/2012), ISSN 1859-4344.
 21. Phạm Quang*, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Đào Minh Ngừng và Đỗ Minh Nghiệp, finite element analysis of stress on deformation in continuous frictional angular extrusion (CFAE)process, Tạp chí Cơ khí Việt nam, Số 7, pp. 65-70, (7/2012), ISSN 0866-7056.
 22. Quang, A. Krishnaiah, S.I.Hong and H.S.Kim, Coupled Analysis of Heat Transfer and Deformation in Equal Channel Angular Pressing of Al and Steel, Mater. Trans., 50, 1, 40 – 43, 2009, (SCI) ISSN: 1347-5320
 23. Quang, Y.G.Jeong, S.C.Yoon, S.H.Hong and H.S.Kim, Consolidation 1 Vol% Carbon Nanotube Reinforced Metal Matrix Nanocomposites via Equal Channel Angular Pressing, Journal of Materials Processing Technology,
 24. C.Yoon, P.Quang, S.I.Hong, H.S.Kim, Die Design for Homogeneous Deformation during Equal Channel Angular Pressing, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 187-188, (2007), pp. 318-320, (SCI) ISSN: 0924-0136,.
 25. Quang, S.C Yoon, C.H.Bok, and H.S.Kim, Multi-Scale Modelling Scheme for Carbon Nanotube Reinforced Metal Matrix Composites, Key Engineering Materials Vols. 345-346, (2007), pp. 1261-1264, (ISI)ISSN: 1013-9826.
 26. Quang, Y.G.Jeong, S.C.Yoon, S.I.Hong, S.H.Hong and H.S.Kim, Carbon Nanotube Reinforced Metal Matrix Nanocomposites Via Equal Channel Angular Pressing, Materials Science Forum Vols. 534-536, (2007), pp. 245-248, (ISI)ISSN: 0255-5476
 27. Quang, S.C.Yoon, S.I.Hong and H.S.Kim, Three Dimensional Numerical Investigation of Equal Channel Multi-Angular Pressing, Materials Science Forum Vols. 503-504 (2006), pp. 931-936, (ISI)ISSN: 0255-5476.
 28. Quang, Y.G.Jeong, S.H.Hong and H.S.Kim, Equal Channel Angular Pressing of Carbon Nanotube Reinforced Metal Matrix Nanocomposites, Key Engineering Materials Vols. 326-328 (2006), pp. 325-328, (ISI)ISSN: 1013-9826, ISSN/ISO
 29. S.Kim, P.Quang, M.H.Seo, S.I.Hong, K.H. Baik and D.M.Nghiep, Process Modelling of Equal Channel Angular Pressing for Ultrafine Grained Materials, Materials Transactions, Vols. 45, No. 7, (2004), pp. 1-5, (SCI) ISSN: 1347-5320.
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form