TS. Nguyễn Thị Vân Thanh

– Giảng viên

– Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội

– Tiến sỹ tại NUS (Singapore)

Email: thanh.nguyenthivan@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 1. Xử lý nhiệt và bề mặt vật liệu kim loại
 2. Hóa già hợp kim nhôm
 3. Anốt hóa hợp kim nhôm
 4. Plasmonics và ứng dụng của plasmonics

các môn học giảng dạy

 1. Vật liệu học
 2. Sự hình thành tổ chức tế vi
 3. Công nghệ và thiết bị nhiệt luyện
 4. Phases and phase relations.
 5. Introduction to materials science and engineering
 

các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Thanh Thi Van Nguyen, Xiaoji Xie, Jiahui Xu,  Yiming Wu, Minghui Hong and Xiaogang Liu (2019), “Plasmonic bimetallic nanodisk arrays for DNA conformation sensing”, Nanoscale (ISSN 2030-3372), Vol 11 (9/2019), page 19291-19296
 2. Tien Ngo Minh, Thanh Thi Van Nguyen, Hang Thi To Phung, Bac Thanh Le, Hoai Phuong Nguyen Thi, Duong Duc La (2020), “Nanostructured phases, mechanical properties, exfoliation and intergranular corrosion behaviours of 7075 Al-Zn-Mg-Cu alloy – Effect of one-stage and two-stage aging processes”, Jounal Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ISSN 2043-6262), No.4 – Vol 11 (9/2020), page 045002
 3. Nguyễn Thị Vân Thanh, Ngô Minh Tiến (2020), “Cải thiện tính bền ăn mòn của hợp kim nhôm B95 bằng hóa già hai cấp” Tạp chí khoa học và công nghệ kim loại (ISSN 1859-4344), số 89 (4/2020), tr 41.
 4. Ngô Minh Tiến, Nguyễn Thị Vân Thanh, Phùng Thị Tố Hằng (2020), “Ảnh hưởng chế độ quá hóa già đến tính chất ăn mòn của hợp kim nhôm tấm hệ Al-Zn-Mg-Cu”, Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự (ISSN 1859-1043), số 65 tháng 02/2020, Tr 136-141.
 5. Ngô Minh Tiến, Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Thị Vân Thanh, Phùng Thị Tố Hằng (2019), “Ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến tổ chức và tính chất của hợp kim nhôm tấm X59”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự (ISSN 1859-1043), số 64 tháng 12/2019, Tr 126-131.
 1. Ngo Minh Tien, Nguyen Dinh Chien, Kim Xuan Loc, Nguyen Thi Van Thanh, Phung Thi To Hang, “The study on recrystallization annealing the plate of high-strength Al-Zn-Mg-Cu alloy”, Journal of Military Science and Technology (ISSN 1859-1043), Special Issue – No.54A, 05/2018.
 2. Nguyễn Thị Vân Thanh, Phùng Thị Tố Hằng, Ngô Minh Tiến, “Ảnh hưởng của hóa già phân cấp đến tổ chức và cơ tính của hợp kim Al-Zn-Mg-Cu“, Tạp chí Khoa học và công nghệ kim loại (ISSN 1859-4344), số 74, 10/2017.
 3. Nguyễn Thị Vân Thanh, Phùng Thị Tố Hằng, “Anốt hóa hợp kim nhôm đúc áp lực A356.0”, Tạp Chí khoa học và công nghệ kim loại (ISSN 1859-4344), Số 66, 2016.
 4. M. Rahmani, B. Lukiyanchuk, T. T. V. Nguyen, T. Tahmasebi, Y. Lin, T. Y. F. Liew, and M. H. Hong, “Influence of symmetry breaking in pentamers on Fano resonance and near-field energy localization”, Optical Materials Express, Vol. 1, Issue 8, pp. 1409-1415 (2011).
 5. Lanying Yang, Xiong Li, Xianguo Tuo, Thanh Thi Van Nguyen, Xiangang Luo, and Minghui Hong, “Alloy nanoparticle plasmon resonance for enhancing broadband antireflection of laser-textured silicon surfaces”, Optics Express, Vol. 19, No. S4,  A657-663 (2011).
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form