TS. Nguyễn Hồng hải

Trưởng bộ môn

 • Giảng viên
 • Tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội, Việt Nam
 • Thạc sỹ tại ĐHBK Hà Nội, Việt Nam
 • Tiến sỹ tại ĐHBK Ostrava, CH Séc

E.mail: hai.nguyenhong1@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hợp kim nhôm đúc.
 • Hợp kim gang và thép chịu nhiệt và mài mòn.
 • Vật liệu hệ rời rạc.

Các môn học giảng dạy

 • Luyện kim vật lý.
 • Các quá trinh trong kỹ thuật vật liệu.
 • Hợp kim và công nghệ nấu luyện.
 • Thiết kế công nghệ đúc.
 • Hợp kim hóa và biến tinh.
 • Vật liệu làm khuôn.
 • Gia công kim loại (CTTT)
 • Thiết kế quá trinh công nghệ (CTTT)

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Nguyen, Duong & Dong, Tran & Hai, Nguyen & Khanh, Pham. (2020). Influence of the Deformation on the Microstructure and Mechanical Properties of TBF Steel. Journal of the Korean Society for Precision Engineering. 37. 595-600. 10.7736/JKSPE.019.054.
 2. Bui Duc Long, Nguyen Van Khanh, Duong Ngoc Binh & Nguyen Hong Hai (2020) Thermoelectric properties of quaternary chalcogenide Cu2ZnSnS4 synthesised by mechanical alloying, Powder Metallurgy, 63:3, 220-226, DOI: 1080/00325899.2020.1783103.
 3. Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Hữu Dũng, The kinetics of the ausferrite transformation of austempered ductile iron with dual matrix structure, Journal of science and technology of metals, ISSN 1859-4344, Issue 90, p. 23-29, 2020.
 4. Đặng Quốc Khánh, Lê Minh Hải, Nguyễn Ngọc Yến, Vũ Đức Huy, Trương Tiến Hoàng Dương, Bùi Thị Nhung, Nguyễn Hồng Hải, Sinterability of in-situ and ex-situ Cu-Al2O3 composites fabricated by Spark Plasma Sintering Process, Journal of science and technology of metals, ISSN 1859-4344, Issue 87, p. 40-46, 2019.
 5. Nguyễn Hồng Hải, Phạm Văn Manh, Dương Văn Cường, Nguyễn Hữu Dũng, The permeability of ceramic moulds applied in the vacuum investment casting technology, ISSN 1859-4344, Issue 84, p. 46-52, 2019.
 6. Le, Hai & Nguyen, Yen & Truong, Duong & Vu, Huy & Nguyen, Hai & Dang, Quoc-Khanh. (2019). PREPARATION OF Cu MATRIX COMPOSITE REINFORCED WITH IN-SITU NANOSIZED Al2O3 PARTICLE POWDER FROM METAL NITRATES. Acta Metallurgica Slovaca. 25. 41. 10.12776/ams.v1i1.1215.
 7. Khanh, Pham & Hai, Nguyen & Dang, Quoc-Khanh & Bach, Dao. (2016). Investigation of Solidification Process of As-Cast ADC12 in Sand Molds with Different Pouring Conditions by Temperature Field. Key Engineering Materials. 682. 212-219. 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.212.
 8. Nguyen Huu Dung, Nguyen Hong Hai, Phương pháp biến tính kép đối với hợp kim nhôm sau cùng tinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Số 96, 2013, p.123-129, ISSN 0868 – 3980.
 9. Nguyen Hong Hai, Grain refinement of hypereutectic aluminum silicon alloys, Day of doctoral student 2011, FMMI, ISBN 978-80-248-2523-6.
 10. Nguyen Hong Hai, Nguyen Huu Dung, Processing window of ADI alloyed by copper, The 8th International PhD Foundry Conference, Brno – Czech Republic, 2011, ISBN 978-80-214-4295-5.
 11. Nguyen Huu Dung, Nguyen Hong Hai, Tran Duc Huy, Nguyen Van Thai, Modification of Sillicon in Hypereutectic Aluminum Sillicon Alloys. In the 1st International Conference on Materials Engineering and the 3nd AUN/SEED-Net Regional Conference on Materials, Yogyakarta, Indonesia, 2011, p. 369. ISBN 978-979-97986-5-7.
 12. Nguyen Hong Hai, The modification mechanism of hyper-eutectic aluminum silicon alloys. In 47. slévárenské dny s doprovodnou výstavou a 7. mezinárodní PhD konferencí, Brno : Česká slévárenská společnost, 2010,[CD]. ISBN 978-80-904020-6-5
 13. Nguyen Hong Hai, Refinement of silicon particles on hyper-eutectic aluminum silicon alloys, Chvorinov’s Colloquium, 2009, p. 32; ISBN 978-80-248-2056-9.

Sách đã xuất bản

 • Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Hồng Hải, Lý thuyết hợp kim hóa và biến tinh, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội 2019
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form