– Giảng viên chính

– Tốt nghiệp ĐH Thép và Hợp kim Moscow

– Thạc sỹ ĐHBK Hà Nội

Email: duc.nguyenvan@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Phương pháp kiểm tra đánh giá vật liệu
 • Xử lý bề mặt: thấm C, thấm N, thấm C-N
 • Thép có tính năng đặc biệt: thép Duplex, thép song pha, thép TRIP

các môn học giảng dạy

 1. Nhập môn Khoa học và kỹ thuật vật liệu
 2. Cơ sở vật liệu học
 3. Các phương pháp kiểm tra và đánh giá vật liệu
 4. Vật lý luyện kim
 5. Lý thuyết độ bền
 6. Khuếch tán và chuyển pha
 7. Công nghệ xử lý nhiệt và bề mặt

Các công trình khoa học tiêu biểu

Topics
1. Ministry-level topics: Micro-micro-micro-cold materials, athe athe forms, 24B-03-04;
2- City-level topic: Perfecting the technology of manufacturing and improving the quality of Ag alloy microfinance tooth welding powder;
3- NN-level topic: Micro-crystals of aluminum, nickel and copper systems, KC-05-11
4. NN-level topics: Research and manufacturing of dental-jaw-facial materials, KC-05-20;
5- Ministry-level topics: Studying programs and means of teaching materials by modern methods, B96-19-04
6- School-level topic: Building data correction software using the smallest nonlinear method of squares, applying macenxit phase structure research in Au-Cd system memory alloy; T2002-33
7- NN-level topic: Metal substrate compozite material, KC-02-02
8- School-level topic: Building software according to Rietveld algorithm to study poly crystal structures by X-ray diffraction, applying research on The Mactenxit phase structure of Ti-Ni-shaped memory alloys; T2003-16
9- Ministry-level topic: Heat treatment of car engine gearboxes
10- Ministry-level topic: Research on N absorbent technology for SKD11 steel as a cold stamping mold
Papers
11- Nguyen Van Paste, Cao The Ha, Hoang Xuan Xuan, Do Minh Nghie, Le Cong Tri, Nguyen Van Duc, Nguyen Van Porcelain; The effect of heat treatment on the organization, residual pressure state and properties of silver base tooth welding alloys; Journal of Science and Technology, Vol. 32, No5 (1994) p.56-61;
12- Le Cong Nursing, Nguyen Van Duc, Do Minh Nhat, Nguyen Van Paste, Cao The Ha; Changes in the structure and properties of metal materials by solid chemical reactions; Journal of Science and Technology, Vol. 32, No6 (1994) p.46-49;
13- Do Minh Nghiep, Cao The Ha, Le Cong Dzuong, Hoang Xuan Trao, Nguyen Van Dzan, Nguyen Van Duc; The rapid solidification effect on phase structure of Ag is based on amalgam alloys; Book of Abstracts of the 15th European Crystallographic Meeting (ECM-15), Dresden Germany, Sept. 1994, FR MT09 (11) p.657;
14- Cao The Ha, Hoang Xuan Xuan, Ta Xuan Duc, Do Minh Nghi, Le Cong Tri, Nguyen Van Duc, Nguyen Ai Xa; Advances in research-development and application of dental materials; Summary report of the 1st National Conference on Solid Physics, Hue 12. 1994, UD14, p.53;
15- Cao The Ha, Ta Xuan Duc, Nguyen Dinh Han, Le Cong Nursing, Do Minh Nghie, Nguyen Van Duc; Application of rapidly cooled alloys in chemical catalysts; Summary report of the 1st National Conference on Solid Physics, Hue 12. 1994;
16- Le Cong Nursing, Do Minh Nhat, Nguyen Van Duc, Tran Quoc Thang; Application of computers in the teaching and examination of subjects of material structure; Summary report of the 1st National Conference on Solid Physics, Hue 12. 1994, UD15, p.53;
17- Nguyen Van Duc, OHBA Takuya; Structure parameters of the Au-49.5at %Cd martensite at various temperatures approaching the reverse transformation temperature As; I don’t know if it’s a good Vol.47, No 2 (2006).
18- Phung To Hang, Nguyen Van Duc; Pre-absorbent heat treatment N for SKD11 steel used as cold stamping mold; Journal of Science and Technology; No. 75/2010; P. 121-125
19- Phung To Hang, Nguyen Van Duc; Nitow permeability on SKD11 steel is used as a claw stamping and deep stamping mold; Journal of Metal Science and Technology; No. 32/2010; P. 36-41
Ngo Trong Binh, Ha Minh Hung, Dao Duy Trung, Nguyen Van Duc; Research of characteris butt welding for narrow gap welding with chamfered edges; Vietnam mechanical engineering journal; Vol. 12/2020, pp. 15-22ISSN 2615 – 9910, 2020
20. Nguyen Van DucInfluence of amount of sigma phase on properties of duplex steel 2205; Science and Technology Journal of Metals, 90, pp. 29 – 36, ISSN 1859-4344, 2020.
21. Nguyen Van DucThe formation of intermetallic phase in structure of duplex steel 2205; Science and Technology Journal of Metals, 82, pp. 39 – 44, ISSN 1859-4344, 2019.
22. Hoang Duc Long, Ha Minh Hung, Le Duc Bao, Nguyen Van Duc; Experimental determination of the impact of welding system – pressure to the properties of reinforced steel reinforced construction; Vietnam mechanical engineering journal; Vol. 6/2018, pp. 135-143ISSN 0866-7056, 2018.
Hoang Duc Long, Ha Minh Hung, Nguyen Van DucResearch the microstructure of electroslag pressure weld joints used for reinforced steel in construction engineering; Proceeding of the 5th National conference on mechanical science & technology, 10/2018, tr. 381 – 388, ISBN: 978-604-67-1103-2, 2018

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

 1. Nguyễn Khắc Xương, Nguyễn Văn Đức, và các tác giả khác; Vật liệu kỹ thuật, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, Hà Nội 2017.

 

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form