ThS. Nguyễn Minh Đức

– Cán bộ phục vụ giảng dạy
– Tốt nghiệp ĐHBK Hà Nội
– Thạc sỹ ĐHBK Hà Nội
– Phụ trách PTN Luyện kim bột và compozit.
Email: duc.nguyenminh@hust.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Luyện kim bột
  • Vật liệu compozit( hệ Cu-TiC, Cu-TiC-kim cương….)
  • Vật liệu trên cơ sở Cu( Cu-Sn, Cu-Zn,…)

Các nghiên cứu quan tâm

  • Luyện kim bột
  • Vật liệu compozit( hệ Cu-TiC, Cu-TiC-kim cương….)
  • Vật liệu trên cơ sở Cu( Cu-Sn, Cu-Zn,…)

các nghiên cứu khoa học tiêu biểu

  • Nguyễn Minh Đức,Phạm Thảo Trần Quốc Lập Ảnh hưởng của nhiệt độ ép nóng đến tính chất của compozit Cu-TiC-kim cương- Tạp chí Khoa học & Công nghệ  số 62 (2015).
  • Lê Hồng Thắng, Trần Quốc Lập, Phạm Thảo, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Hoàng Oanh: ZnO-Fe Nanocomposite Produced by Ball Miling and Spark Plasma – ASIA FOUNDRIES – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN MODERN DEVELOPMENTS IN THE FOUNDRY (The 13th Asian Found dry Congress (AFC-13) Hanoi, Vietnam) tháng 10 2015

Giảng dạy

Phụ trách PTN Luyện kim bột và compozit.

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form