PGS.TS Đào Hồng bách

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Hướng nghiên cứu:
    • Modeling and simulation in casting
    • Advanced casting
    • Extractive metallurgy
    • Art Foundry

các môn học giảng dạy

  • ………….

Các công trình khoa học tiêu biểu

Đang cập nhật….

sách đã xuất bản

 

 

 

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form