Giới thiệu chung

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM

TT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

Đào Hồng Bách

PGS-TS

Viện Trưởng

2

Bùi Anh Hòa

PGS-TS

Viện Phó

3

Phạm Mai Khánh

PGS-TS

Viện Phó

4

Ngô Quốc Long

TS

 

5

Phạm Ngọc Diệu Quỳnh

TS

 

6

Trần Thị Thu Hiền

PGS-TS

 

7

Nguyễn Hoàng Việt

TS

 

8

Nguyễn Cao Sơn

TS

 

9

Nguyễn Minh Thuyết

TS

 

10

Ngô Quốc Dũng

ThS

 

11

Nguyễn Văn Khang

ThS

 

12

Trương Ngọc Thận

GS-TS

 

13

Dương Ngọc Bình

TS

 

14

Đinh Tiến Thịnh

TS

 

15

Trần Vũ Diễm Ngọc

TS

 

16

Đặng Quốc Khánh

TS

 

17

Bùi Đức Long

TS

 

18

Lê Minh Hải

TS

 

19

Nguyễn Thị Thảo

TS

 

20

Nguyễn Minh Đức

ThS

 

21

Nguyễn Hồng Hải

GS-TS

 

22

Nguyễn Hữu Dũng

PGS-TS

 

23

Trần Đức Huy

PGS-TS

 

24

Nguyễn Hồng Hải

TS

 

25

Lê Thành Trung

KS

 

26

Phan Anh Thư

ThS

Nghiên cứu sinh tại Canada

27

Lê Thái Hùng

PGS-TS

 

28

Đặng Thị Hồng Huế

TS

 

29

Nguyễn Trọng Giảng

GS-TS

 

30

Trần Văn Dũng

PGS-TS

 

31

Đào Minh Ngừng

PGS-TS

 

32

Đinh Văn Hải

PGS-TS

 

33

Đỗ Thành Dũng

TS

 

34

Lê Văn Lịch

TS

 

35

Phùng Tố Hằng

PGS-TS

 

36

Nguyễn Anh Sơn

TS

 

37

Nguyễn Văn Đức

ThS

 

38

Trịnh Văn Trung

TS

 

49

Nguyễn Thị Thanh Vân

TS

 

40

Nguyễn Ngọc Minh

TS

 

41

Trần Thị Xuân

ThS

 

42

Lê Thu Hà

KS

 

43

Lê Minh Ngọc

ThS

Nghiên cứu sinh tại Đức

44

Hoàng Văn Vương

TS

Postdoc tại Hàn Quốc

45

Nguyễn Hoài Anh

TS

 

46

Nguyễn Thu Hằng

CN

Chuyên viên

47

Phạm Quang

TS

 

48

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

TS

 

49

Hoàng Thị Ngọc Quyên

TS

 

50

Lê Hồng Thắng

ThS

 

51

Đỗ Thị Huế

CN

Chuyên viên