Cựu cán bộ

Cựu cán bộ

TT Họ và tên Chức danh Năm về  trường TT Họ và tên Chức danh Năm về  trường
1 Phùng Viết Ng­ư GS TS 1957 17 Phạm Mạnh Tân TC 1969
2 Mai Kỷ* PGS TS 1959 18 Đỗ Văn Chừng PGS TS 1970
3 Lê Xuân Khuông PGS TS 1959 19 Phạm Công KS 1970
4 Nguyễn Đắc Lộc PGS TS 1960 20 Ng Vân Khánh Hà TS 1970
5 Đinh Phạm Thái GS TSKH 1960 21 Nguyễn Kim Thiết PGS TS 1970
6 Trư­ơng Quang Kủng* KS 1961 22 Lê Thị Ấm TC 1971
7 Đào Ngọc Châu KS 1962 23 Bùi Thu Anh KS 1973
8 D­ương Vân Ngà KS 1965 24 Nguyễn Thị Liên Hương KS 1973
9 Lê Mai Phư­ơng TS 1966 25 Phạm Thảo TS 1973
10 Phạm Kim Đĩnh PGS TS 1966 26 Vũ Chất Phác PGS TS 1973
11 Nguyễn Thiêm Phúc* KS 1967 27 Trần Thị Hướng KS 1976
12 Nguyễn Xuân Hanh KS 1967 28 Trần Thị Sáu TS 1976
13 L­ưu Phát Minh TS 1967 29 Nguyễn Phương Bích KS 1976
14 Trần Trí Luân PGS TS 1968 30 Phạm Ngọc Trai* KS 1979
15 Trần Thế Phư­ơng TS 1968 31 Lê Việt Dũng KS 1983
16 Nguyễn Thị Minh TC 1969 32 Nguyễn Như Tự KS 1985**
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form