Các bạn sinh viên có thể tham khảo các biểu mẫu và thông tin của các đơn vị liên quan như sau:

1. Phòng Đào tạo

Biểu mẫu: https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayMenu?menu=31

Website: https://ctt-daotao.hust.edu.vn/

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form