pgs.ts nguyễn thị hoàng oanh

– Giảng viên cao cấp, Nghiên cứu viên
– Đại học: 1996 – ĐHQG Hà nội
– Thạc sĩ: 2002 – ĐHBK Hà nội
– Tiến sĩ: 2006 – ĐH Ulsan, Hàn Quốc

E-mail: oanh.nguyenthihoang@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cấu trúc nano, hợp kim cấu trúc vô định hình, cấu trúc giả tinh thể và hợp kim entropy cao

các môn học giảng dạy

 1. Tính chất quang, điện, từ của vật liệu
 2. Công nghệ vật liệu cấu trúc nano
 3. Thí nghiệm 2, 3 chương trình tiên tiến
 4. Thí nghiệm 1
 5. Đồ án lựa chọn vật liệu
 6. Đồ án thiết kế công nghệ

Các công trình khoa học tiêu biểu

 1. Nguyen Hoang Viet, Pham Ngoc Dieu Quynh, and Nguyen Thi Hoang Oanh*Reduction Kinetics of Mill Scale Briquettes by Using A3 Fine Coal as a Reductant; J. Nanosci. Nanotechnol (ISI), 21, pp. 2563-2567 (4/2021).
 2. Nguyen Thi Hoang Oanh: The investigation of microstructure and properties of in-situ nanocomposite prepared by high energy ball milling and spark plasma sintering; Tạp chí Khoa học – Công nghệ kim loại, số 90 (2020).
 3. Nguyen Thi Hoang Oanh, and Nguyen Hoang Viet: The Cu Matrix Strengthened by TiH2-C In-Situ Synthesized via Mechanical Milling and Spark Plasma Sintering; J. Nanosci. Nanotechnol (ISI), 21, 2687-2691 (4/2021).
 4. Nguyen Hoang Viet, Nguyen Thi Hoang OanhMicrostructure and Electrical Property of Ex-Situ and In-Situ Copper Titanium Carbide Nanocomposites; Metals (ISI), 10 (6), pp. 735 (2020).
 5. Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Hoàng Việt*: Tổ chức tế vi và độ cứng của gang trắng crôm cao Fe-12,8Cr-3,2C sau nhiệt luyện; Tạp chí Khoa học – Công nghệ kim loại, số 89, trang 32-35 (2020).
 6. Nguyen Thi Hoang Oanh, Nguyen Hoang Viet*: Precipitation of M23C6Secondary Carbide Particles in Fe-Cr-Mn-C Alloy during Heat Treatment Process; Metals (ISI), 10 (2), pp. 157 (2020).
 7. Nguyen Thi Hoang Oanh: Non-isothermal crystallization kinetics of Al-Ni-La bulk metallic glass; The 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology Hanoi, 13-16/10/2019, pp 83-86 (2019).
 8. Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Hoàng OanhBulk amorphous Ti-based alloy produced by spark plasma sintering; Tạp chí khoa học công nghệ kim loại, số 84 (2017).
 9. Nguyen Hoang Viet, Do Nam Binh, Pham Ngoc Dieu Quynh, Nguyen Thi Hoang Oanh*Crystallization of Al-Ni-La gas atomized powders; Tạp chí khoa học công nghệ kim loại, số 83, trang 43-46 (2019).
 10. Nguyen Hoang Viet, Nguyen Thi Hoang Oanh*, Ji-Soon Kim and Alberto Moreira Jorge, Jr: Crystallization Kinetics and Consolidation of Al82La10Fe4Ni4 Glassy Alloy Powder by Spark Plasma Sintering; Metals (ISI), 8 (10), pp. 812 (2018).
 11. NGUYEN HOANG VIET, VU NGA LINH, NGUYEN THI HOANG OANH*Microstructure investigation of spark plasma siniered nano-sized Cu powders; Tạp chí khoa học công nghệ kim loại, số 80, trang 35-43 (2018).
 12. NGUYEN HOANG VIET, NGUYEN THI HOANG OANH*: Crysistalization kinetics of mechanically milled Ti50Cu25Ni20Sn5 amorphous alloy; Tạp chí khoa học công nghệ kim loại, số 79, trang 30-34 (2018).
 13. Nguyen Thi Hoang Oanh, Nguyen Hoang Viet, Dina V. Dudina, Alberto Moreira Jorge Jr, Ji-Soon Kim: Structural characterization and magnetic properties of Al82Fe16TM2 (TM: Ti, Ni, Cu) alloys prepared by mechanical alloying; Journal of Non-Crystalline Solids (ISI), Vol. 468, pp. 67-73 (2017).
 14. Oanh Nguyen Thi Hoang, Viet Nguyen Hoang, Ji-Soon Kim and Dina V. Dudina: Structural Investigations of TiC–Cu Nanocomposites Prepared by Ball Milling and Spark Plasma Sintering; Metals (ISI), 7 (4), pp. 123 (2017).
 15. Nguyen Thi Hoang Oanh: Nguyen Hoang Viet, Ji-Soon Kim and Alberto Moreira Jorge Junior: Characterization of In-Situ Cu–TiH2–C and Cu–Ti–C Nanocomposites Produced by Mechanical Milling and Spark Plasma Sintering; Metals (ISI), 7 (4), pp. 117 (2017).
 16. Nguyen Thi Hoang Oanh, Tran Quoc Lap, Pham Ngoc Dieu Quynh, Le Hong Thang, Nguyen Thi Anh Nguyet, Pham Ngoc Huyen, Nguyen Hoang Viet: Crystallization kinetics of mechanically alloyed Al80Fe20 amorphous powder; Journal of Science and Technology, số 119B, trang 66-70 (2017).
 17. Phan Hoang Linh, Hoang Thi Phuong Loan1, Bui Thi Tu Anh, Phung Van Manh, Nguyen Huu Dong, Le Hong Thang, Nguyen Quang Tung, Nguyen Thi Hoang Oanh, Pham Ngoc Dieu Quynh, Nguyen Hoang Viet: Reduction and swelling of iron ore pellets by A3 coal, Hội nghị về Vật liệu và Công nghệ Nano Tiên tiến-WANN, trang 50-56 (2017).
 18. Viet H. Nguyen, Oanh T. H. Nguyen, Dina V. Dudina, Vinh V. Le and Ji-Soon Kim: Crystallization Kinetics of Al-Fe and Al-Fe-Y Amorphous Alloys Produced by Mechanical Milling; Journal of Nanomaterials (IS), Article ID 1909108 (2016).
 19. Le Hong Thang, Tran Quoc Lap, Pham Thao, Viet Nguyen Hoang, Dinh Van Cong, Do Thanh Thuong, Nguyen Thi Hoang Oanh: Mechanochemical Synthesis of ZnFe2O4 Powders from Zinc and Magnetite, Journal of Science and Technology (Technical Universities) ISSN: 0868-3980, số 112 pp 85-88 (2016).
 20. Hong Thang Le, Thao Pham, Quoc Lap Tran, Minh Duc Nguyen, Hoang Viet Nguyen and Thi Hoang Oanh NguyenRietveld Structure Refinement and Cation Distribution of Nanocrystalline Zinc Ferrite ZnFe2O4; Hội thảo Khoa học cấp quốc gia Luyện kim và công nghệ vật liệu, trang 178-182 (2016).
 21. Nguyen Hoang Viet, Pham Ngoc Dieu Quynh, Nguyen Thi Hoang OanhA study on the reduction of iron ore pellets in a bed of non-coking coal; Hội thảo Khoa học cấp quốc gia Luyện kim và công nghệ vật liệu, trang 185-200 (2016).

CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

 1. Đề tài Nafosted mã số 103.02-2017.366 “Nghiên cứu chế tạo hợp giả tinh thể hệ Al-Fe-TM bằng phương pháp luyện kim bột”

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form