Party Committee – Institute Council

Party Committee – Institute Council

ĐẢNG ỦY VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU

NHIỆM KỲ 2020-2025

TT Họ và tên Chức vụ
1 PGS. Lê Thái Hùng Bí thư đảng ủy
2 PGS. Bùi Anh Hòa Phó bí thứ đảng ủy
2 PGS. Phạm Mai Khánh Đảng ủy viên

 

HỘI ĐỒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Vị trí trong hội đồng
1 PGS. Đào Hồng Bách Viện trưởng Viện KH&KT vật liệu Chủ tịch
2 PGS. Lê Thái Hùng Trưởng Bộ môn, thư ký HĐ Viện KH&KT vật liệu Thư ký
2 PGS. Phạm Mai Khánh Phó Viện trưởng Viện KH&KT vật liệu Thành viên
4 PGS. Bùi Anh Hòa Trưởng Bộ môn Viện KH&KT vật liệu Thành viên
5 PGS. Trần Vũ Diễm Ngọc Trưởng Bộ môn Viện KH&KT vật liệu Thành viên
6 TS. Nguyễn Ngọc Minh Trưởng Bộ môn Viện KH&KT vật liệu Thành viên
7 TS. Nguyễn Hồng Hải Trưởng Bộ môn Viện KH&KT vật liệu Thành viên
8 GS. Nguyễn Trọng Giảng Giảng viên cao cấp Viện KH&KT vật liệu Thành viên
9 GS. Nguyễn Hồng Hải Giảng viên cao cấp Viện KH&KT vật liệu Thành viên
10 PGS. Đào Minh Ngừng Giảng viên cao cấp Viện KH&KT vật liệu Thành viên
11 KS. Nguyễn Đình Phúc Tổng giám đốc Tổng công ty thép Việt Nam Thành viên

 

 

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form