Thông tin tuyển sinh đại học năm 2023

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2023

Năm 2023, Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu tiếp tục tuyển sinh 02 chương trình đào tạo “Kỹ thuật vật liệu” và “Khoa học và Kỹ thuật vật liệu – Vật liệu thông minh và nano”.

Thông tin thêm về 02 chương trình đào tạo tại trang tuyển sinh của ĐHBK Hà Nội theo link sau:

https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/ky-thuat-vat-lieu

https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/khoa-hoc-va-ky-thuat-vat-lieu-chuong-trinh-tien-tien

SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form