Get the Flash Player to see this rotator.

Giới thiệu

DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2019 - Chuyên ngành: Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 VIỆN KHOA HỌC VÀ KT VẬT LIỆU

                               

DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 2019

Chuyên ngành: Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (Kim loại)

Dự kiến cho lớp: CH-2019

 

TT

GV hướng dẫn

Đơn vị

(BM,khoa,..)

Tên đề tài - Title

(Tiếng Việt-Tiếng Anh)

Mục tiêu chính

của đề tài

Nội dung đề tài

cần giải quyết

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

GS. Nguyễn Hồng Hải

Bm Vật liệu và Công nghệ Đúc, Viện KH&KT Vật liệu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite nền đồng/pha tự bôi trơn chịu mài mòn.

Study on composite material based on Copper alloys with self-lubricating phases.

Nghiên cứu chế tạo vật liệu composit chịu mài mòn trên cơ sở hợp kim đồng БрАЖ9-4 và các pha tự bôi trơn (graphit, disulphit).

Xác định các thông số công nghệ của quá trình chế tạo vật liệu composite.

Nghiên cứu khả năng thấm ướt giữa nền và pha bôi trơn.

Xác định cơ tính tổng hợp của vật liệu: độ bền, độ chịu mài mòn.

 

Nghiên cứu liên kết khuếch tán khi chế tạo bạc 2 lớp bằng phương pháp đúc ly tâm

Study on the diffusion – assisted bond in two-layer sleeve fabricated by centrifugal method

Nghiên cứu liên kết do khuếch tán giữa thép và hợp kim đồng khi đúc ly tâm 2 lớp

Chế tạo bạc ly tâm 2 lớp thép-đồng.

Nghiên cứu quá trình khuếch tán tại lớp liên kết.

Nghiên cứu độ bền của mối liên kết.

 

 

2

TS. Đặng Thị Hồng Huế

hue.dangthihong@ hust.edu.vn

DĐ: 0915268088

 

Cơ học vật liệu và Cán kim loại

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ủ đến khả năng biến dạng và cơ tính của hợp kim nhôm ma giê

Influence of annealing temperture on the deformation and mechanical properties of magnesium alloy

Tìm ra khoảng nhiệt độ và thời gian ủ tối ưu ở đó vật liệu có khả năng biến dạng tốt nhất và hình thành kích thước hạt siêu mịn.

Xác định các thông số công nghệ chính của quá trình (thời gian, nhiệt độ ủ) và ảnh hưởng của chúng đến cấu trúc và cơ tính của vật liệu sau biến dạng.

 

Hỗ trợ vật tư, hóa chất, thiết bị thí nghiệm nghiên cứu

3

TS. Nguyễn Minh Thuyết

Thuyet.nguyenminh@hust.edu.vn

DD: 0983689765

Kỹ thuật gang thép

Nghiên cứu sự hình thành tổ chức tế vi của vật liệu kim loại chế tạo bằng công nghệ in 3D.

Study on the evolution of microstructure of metal materials prepared by 3D printing.

 

- Ứng dụng công nghệ in 3D trên vật liệu kim loại

- Nghiên cứu sự hình thành tổ chức tế vi trong và sau quá trình in

- Đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến tổ chức tế vi, cơ tính của vật liệu

- Xác định sự thay đổi trong tổ chức tế vi, cấu trúc pha của vật liệu kim loại được chế tạo bằng công nghệ in 3D

- Xác định sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến các đặc tính cấu trúc, cơ tính của vật liệu kim loại chế tạo bằng công nghệ in 3D

Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu in 3D nền nhựa cốt hạt kim loại.

Study on synthesis of 3D printing polymer matrix-metal composite materials.

 

- Ứng dụng công nghệ in 3D trong sản xuất với vật liệu nhựa

- Chế tạo vật liệu tổng hợp nền nhựa cốt hạt kim loại với khả năng sử dụng được cho máy in 3D

- Xác định các thông số trong tổng hợp vật liệu nền nhựa cốt hạt kim loại sử dụng cho in 3D (thành phần, phương pháp)

- Đánh giá các đặc tính về cấu trúc, cơ tính của vật liệu tổng hợp.

- Xác định khả năng in được trên máy in 3D của vật liệu tổng hợp

 

Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến cấu trúc pha và các đặc tính vật lý khác của hạt nano/micro kim loại chế tạo bằng phương pháp nổ dây.

Effects of parameter conditions on the characteristics of phase structure and other physical properties of nano/micro mettalic particles prepared by exprosion of wire technique.

- Chế tạo hạt bộ kim loại kích thước nano/micro bằng phương pháp nổ dây với các tham số công nghệ khác nhau.

- Xác định các thông số công nghệ và sự ảnh hưởng của nó đến cấu trúc phase và các đặc tính vật lý khác của hạt bột kim loại được tổng hợp.

 

Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu

4

TS. Phạm Quang

quang.pham@ hust.edu.vn

DD: 0888 039 303

CQ:

NR:

PTN Công nghệ vật liệu kim loại

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính cơ học vật liệu đến dòng chảy và texture trong quá trình biến dạng dẻo mãnh liệt (SPD) kim loại và hợp kim

(Effect of Mechanical Property on Material flow and Texture in SPD)

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của ứng suất chảy cũng như áp suất ngược và ma sát đến dòng chảy và texture của kim loại trong quá trình biến dạng kim loại.

* Xác định mô hình vật liệu, cụ thể là xây dựng đường cong ứng suất – biến dạng của nhôm AA1050 trong các điều kiện khác nhau.

* Mô hình hóa, tính toán phân tích so sánh với kết quả thực nghiệm để tối ưu hóa công nghệ nhằm đưa ra kết cấu khuôn và các thông số công nghệ hợp lý.

Hỗ trợ học phí và kinh phí nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit tấm kim loại nhẹ có độ bền cao bằng phương pháp cán dính tích lũy (ARB)

(Processing of High Strength Light-Weight Metallic Composites by accumulative roll bonding (ARB))

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit tấm tổ hợp Al-Cu, Al-Mg có độ bền cao bằng phương pháp cán dính tích lũy (ARB)

* Mô hình hóa các điều kiện biến dạng, đặc biệt biến dạng đa lớp.

* Thí nghiệm biến dạng, chế tạo mẫu.

* Xác định tổ chức, cơ tính của vật liệu.

Hỗ trợ học phí và kinh phí nghiên cứu

Mô hình dòng chảy kim loại trong quá trình biến dạng dẻo mãnh liệt (SPD) bằng thực nghiệm và phương pháp FEM dưới ảnh hưởng của áp suất ngược (BP) nhằm chế tạo vật liệu siêu mịn.

Study effect of back pressure on material flow of alumium alloy in the severe plastic deformation (SPD) to manufacture of ultrafine grained (UFG) materials

 

-Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất ngược đến dòng chảy của kim loại trong quá trình biến dạng kim loại.

-Chế tạo vật liệu trên cơ sở các kim loại nhẹ (Al, Mg, Ti) có cấu trúc siêu mịn

* Mô hình dòng chảy kim loại trên phôi ép dưới ảnh hưởng của áp suất ngược bằng mô phỏng và thực nghiệm sẽ được đánh giá thông qua mô hình dòng chảy kim loại của Toth trước đó

* Phân tích đánh giá tổ chức, cơ tính của vật liệu trước và sau khi ép

Hỗ trợ học phí và kinh phí nghiên cứu

5

 

TS. Nguyễn Ngọc Minh

minh.nguyenngoc@hust.edu.vn

ĐT: 0972.231.280

Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến hình thái cấu trúc tinh thể hydroxyapatite tổng hợp từ vỏ ngao trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 

Study the effect of temperature on the morphology structure of hydroxyapatite crystal synthesized from clam shell in Thai Binh province.

Tổng hợp được tinh thể hydroxyapatite và đánh giá được ảnh hưởng của nhiệt độ đến hình dạng tinh thể hydroxyapatite nhận được

* Xây dựng được quy trình tổng hợp tinh thể hydroxyapatite từ vỏ ngao.

* Đánh giá được ảnh hưởng của nhiệt độ trong khoảng 140oC đến 800oC đến hình dạng hydroxyapatite nhận được

 

Nghiên cứu chế tạo tinh thể nano hydroxyapatite từ vỏ ngao trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 

Study on manufacturing hydroxyapatite nanorods from clam shell in Thai Binh province

Tổng hợp được tinh thể nano hydroxyapatite dạng thanh với đường kính đạt trong khoảng 70-140nm.

* Xây dựng được quy trình tổng hợp tinh thể nano hydroxyapatite từ vỏ ngao.

* Đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ : nhiệt độ, thời gian, pH….

 

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến tổ chức và tính chất hợp kim hệ Fe-C-Cr

 

Study the effect of heat treatment conditions on microstructure and properties of Fe-C-Cr alloy

Lựa chọn được chế độ xử lý nhiệt thích hợp (nhiệt độ tôi, môi trường tôi, nhiệt độ ram) để hợp kim đạt được độ cứng trong vùng yêu cầu.

* Đánh giá được ảnh hưởng của nhiệt độ tôi đến cấu trúc và tính chất hợp kim

* Đánh giá được ảnh hưởng của môi trường tôi đến cấu trúc và tính chất hợp kim

* Đánh giá được ảnh hưởng của nhiệt độ ram đến cấu trúc và tính chất hợp kim

 

6

TS. Nguyễn Hoàng Việt

viet.nguyenhoang@hust.edu.vn

Mobile: 0904777570

Kỹ thuật gang thép

Nghiên cứu vê viên quặng hỗn hợp ma-nhê-tít

A study on pelletizing of mixed magnetite ores

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nung thiêu ô-xy hóa đến độ bền quặng viên.

Chế tạo quặng viên đáp ứng các yêu cầu trong sản xuất công nghiệp làm nguyên liệu lò cao luyện gang và công nghệ hoàn nguyên trực tiếp luyện sắt xốp.

Đánh giá được ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nung thiêu đến: độ bền nén, độ xốp của viên quặng.

Đánh giá đặc tính hoàn nguyên của quặng viên sử dụng than cám A3.

Đánh giá tổ chức và cấu trúc quặng viên.

Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp bột hợp kim vô định hình cơ sở Al bằng phương pháp hợp kim hóa cơ học

Preparation of amorphous Al-based alloy powders by mechanical alloying

Tổng hợp bột hợp kim vô định hình cơ sở Al bằng phương pháp hợp kim hóa cơ học.

Ảnh hưởng của nghiền đến quá trình vô định hình hóa bột hợp kim.

Ảnh hưởng của nguyên tố hợp kim đến quá trình vô định hình hóa bột hợp kim.

Đặc trưng tính chất nhiệt và cấu trúc của sản phẩm.

Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

                                                                                                                                                VIỆN KHOA HỌC VÀ KT VẬT LIỆU

Tin tức

Kỳ tích Bách Khoa

Web Content Image
Sáng nay (6/4/2019), tại Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 27. Trường ĐHBK Hà Nội có 7 sinh viên tham gia, trong đó có 3 sinh viên dự thi cả 2 môn Giải tích và Đại số. Như vậy, Trường ĐHBK Hà Nội tham dự kỳ thi với 10 bài thi và đều giành giải Nhất. Đây là lần đầu tiên trong các kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc, tất cả các thí sinh của một đoàn tham gia đều giành giải Nhất và cũng là thành tích cao nhất của Trường ĐHBK Hà Nội từ trước tới nay.