Prof. Nguyen Trong Giang

– Senior Lecturer
– Graduated from University of Donetsk, Ucraina
– PhD and Postdoc at University of Grenoble, France

E-mail: giang.nguyentrong@hust.edu.vn

RESEARCH INTEREST

 1. Semi-solid processing
 2. Metal Matrix Composite (MMC)
 3. Modelling end Simulation in Materials
 4. SPD – Severe Plastic Deformation.

TEACHING COURSES

 1. Sheet metal forming technology
 2. Introduction to Modeling and Simulation
 3. Mechanics of Fatigue and fracture
 4. Numerical Simulation of materials forming optimization
 5. ThermoMechanical Behaviour of Material

SELECTED PUBLICATIONS

 1. Đặng Thị Hồng Huế, Đào Minh Ngừng, Nguyễn Trọng Giảng, “Ứng dụng mô hình Johnson – Cook nghiên cứu nguyên nhân phá hủy chi tiết ren tàu điện trong quá trình cán nêm ngang”, Kỷ yếu Hội nghị Cơ khí toàn Quốc: Máy và Cơ cấu 30.10-01.11/ 2015, NCOMM 2015. ĐHBK Tp HCM, ĐHQG.Tr.701-708, ISSN 978-604-73-3156-7
 2. Dinh Van Hai, Nguyễn Trọng Giảng, “Investigation of Mechanical Properties of Nanostructured Titanium Processed by Warm ECAP Followed Cold Rolling”, Advanced Materials Research, Vol.875 – 877, pp: 63-67, 2014. ISSN 1662-8985
 3. Hue Dang Thi Hong, Nguyễn Trọng Giảng, Dao Minh Ngung, Nguyen Van Tien, “Identificaton of Johson-cook damage model”, Tạp chí KHCN các trường đại học kỹ thuật, Số 94/2013, p.85-89. ISSN 0868-3980
 4. Đặng Thị Hồng Huế, Đào Minh Ngừng, Nguyễn Trọng Giảng, “Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ cán đến sự hình thành khuyết tật sản phẩm trong quá trình cán nêm ngang”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Kim loại, No50, 2013. ISSN 1859-4344
 5. Hai D.V, Tuan V.V, Giang N.T, “2D simulation of Internal Fracture During Hot Cross-Wedge Rolling Process”, Tạp chí KHCN các trường đại học kỹ thuật, Vol. 94, pp 66-72, 2013.  ISSN 0868-3980

PUBLISHED BOOKS

 1. Nguyễn Trọng Giảng, Lê Thái Hùng, Đinh Văn Hải, Lê Văn Lịch, Biến dạng dẻo kim loại ở nhiệt độ cao, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội 2019.
 2. Nguyễn Trọng GiảngThuộc tính cơ học của vật rắn, Nhà xuất bản KH&KT, 2004
 3. Nguyễn Trọng GiảngSản xuất thép tấm và thép băng, Nhà xuất bản KH&KT, 2004
 4. Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng, ANSYS & Mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn, Nhà xuất bản KH&KT, 2003
 5. Nguyễn Trọng Giảng,Ten-xơ và ứng dụng, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội, 2006.
 6. Đào Minh Ngừng,Nguyễn Trọng Giảng, Lý thuyết Cán, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.
SInh viên Học bổng Biểu mẫu
Student Scholarship Form