Các đơn vị trực thuộc Viện

TT
 Đơn vị
Địa điểm
Điện thoại
Trưởng đơn vị
1
 C5-312
 +84.4.38 692 431
2
 C5-207
 +84.4.38 680 355
3
 C5-306
 +84.4.38 692 462
4
 C4-5,204
 +84.4.38 680 116
5
 C5-301A
 +84.4.38 680 364
6
 C5-401
 +84.4.38 692 033